0 работ 0 работ на 0 руб.
Ваша корзина пуста
Скачать работу
Тема работы:

Курсовая на тему «Управління страховою діяльністю»


Условие задачи:

Зміст

Вступ

1. Загальна характеристика страхової компанії

2. Планування страхової діяльності

3. Формування фінансового плану та балансу доходів та видатків

4. Організування страхової діяльності

5. Мотивування страхової діяльності

6. Контролювання та регулювання страхової діяльності

7. Формування методів управління страховою діяльністю

8. Розробка механізму започаткування нових видів страхових послуг. Прийняття управлінських рішень

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Сучасний фінансовий ринок на Україні набирає все більше ознак цивілізованого ринку високорозвинутих країн світу. У страховиків, які утримували лідируючі позиції у 2004 році та відрізнялися використанням псевдострахування (мали значні обсяги страхування фінансових та інших ризиків, які передавали за кордон) протягом першої половини 2005 року були відкликані ліцензії. Однак, як вже наголошувалося Держфінпослуг, нерівність у системі оподаткування суб‘єктів господарювання та існування податкового арбітражу, попри зусилля щодо посилення нагляду за страховою (перестраховою) діяльністю не виключає в подальшому випадки використання системи страхування в операціях „тіньового сектору".

Об`єктом дослідження у курсовому проекті єНАСК "Оранта". Нині НАСК "Оранта" - одина з лідерів страхового ринку, що підтверджується фінансовими показниками (обсяги капіталу, активів, страхових резервів, страхових премій та виплат). Його надійність забезпечена не тільки вагомим статутним фондом, а й діючим механізмом перестрахування великих ризиків. Компанія працює з провідними перестрахувальними компаніями світу. Нині НАСК "Оранта" - забезпечує страховий захист практично від усіх ризиків. Для розширення даного підприємства та підтримки високого рівня функціонування потрібна ефективна система менеджменту на організації та вирішення існуючих проблем.

Метою курсового проекту є розроблення системи управління страховою діяльністю. Відповідно до мети проекту його завданнями є розроблення технології управління з урахуванням очікуваних змін, тобто реалізація функцій менеджменту в організації; формування методів управління на підприємстві, удосконалення системи комунікацій в організації.

1. Загальна характеристика страхової компанії

Таблиця 1

Характеристика страхової компанії НАСК "Оранта"

Параметри, що характеризуються Характеристика параметрів Можливі напрямки удосконалення діючих параметрів
1. Форма підприємства Компанія НАСК "Оранта"є юридичною особою і фінансовою установою, яка здійснює свою діяльність на підставі та згідно із законодавством України, Статутом та іншими документами, які затверджуються в порядку. Фінансовою діяльністю компанії є діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства -
2. Види діяльності

Підприємство надає перелік страхових послуг, що відповідає сучасним вимогам ринку і дозволяє НАСК "Оранта" впевнено почуватися на ринку.

Види діяльності: автотранспорт; “Зелена Картка"; майно фізичних та юридичних осіб; вантажі; медичне; нещасних випадків; відповідальності перед третіми особами.

Впровадження нового страхового продукту - страхування цивільної відповідальності. Після запланованого розширення кількість клієнтів збільшуватиметься у зв‘язку із розширенням переліку послуг.
3. Ресурси Фірма займається стажуванням працівників для покращення їх роботи. Підприємство з метою забезпечення своєї діяльності у майбутньому налагоджує переписку з владою про дослідження в ції галузі, а також щомісячно відраховує від прибутку у резервний фонд для здіснення негайної оплати за вимогами. Розгляд інформації про новітнє інформаційне забезпечення, щоб покращити якість обслуговування, праця над вихованням корпоративного духу в команді.
4. Цілі, завдання та технології

Цілі підприємства є чітко визначені, досяжні, конкретні, враховують вплив середовища функціонування, що позитивно впливає на діяльність підприємства.

Цілі:

Довгострокові: збільшення конкурентоспроможності

Середньострокові: вдосконалення інформаційне забезпечення, розширення сфери діяльності

Короткострокові: знизити рівень стресовості у бухгалтерії.

Завдання: розміщення оголошень про наявність вакантних посад, здійснення оцінки наявного інформаційного забезпечення, проведення атестації працівників, налагодження контактів з владою.

Технологія: надання страхових полуг потребує покращення інформаційної бази, відповідно до потреб споживачів, також підвищення кваліфікації працівників та позитивної атмосфери у колективі.

Інтеграція маркетингу в усі складові процесу страхової діяльності, комплексна автоматизація інформаційної системи.
5. Характер виконуваних операцій

Три етапи реалізації страхової послуги:

аквізиція;

контроль за об’єктом страхування;

урегулювання питань щодо завданих збитків.

Максимальна сумлінність страхової компанії щодо завданих збитків.
2. Планування страхової діяльності

Характеристику етапів процесу стратегічного планування у НАСК "Оранта" відображено на рисунку 1.

Етап 1. Інформаційне забезпечення стратегічного планування

Етап 2. Установлення місій та цілей організації

Етап 3. Вибір методів аналізу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища.

Етап 4. Оцінювання та аналіз факторів зовнішнього середовища.

Етап 5. Оцінювання та аналіз факторіввнутрішнього середовища.

Етап 6. Прогнозування умов функціонування та результатів виробничо-господарської діяльності підприємства.

Етап 7. Виконання розрахунків, обгрунтувань, перелічених рішень

Етап 8. Формування варіантів стратегій(стратегічних альтернатив)

Етап 9. Вибір стратегії

Етап 10. Оцінювання стратегії на предмет установленим критеріям

Рис.1. Модель стратегічного планування у НАСК "Оранта"

Логічним продовженням стратегічного планування в НАСК "Оранта"є тактичне планування, тобто планування реалізації стратегії, яке включає поточне та оперативне планування.


Схематична модель поточного планування в НАСК "Оранта" наведено на рис.2.

1 етап. Інформаційне забезпечення поточного планування.

2 етап. Оцінювання та аналіз сильних та слабких позицій організації.
3 етап. Вибір та формування планових параметрів (системи економічних, технологічних, соціальних та інших показників) на засадах стратегії.
4 етап. Підбір на альтернативних засадах заходів щодо досягнення планових параметрів.
5 етап. Бюджетне планування.
6 етап . Вибір адміністративних важелів (політики, процедур, правил) досягнення планових параметрів.
7 етап. Формування поточного плану.
8 етап. Деталізація поточного плану за центрами виконання (відповідальність)

Рис.2. Модель поточного планування в НАСК "Оранта"

Групи страхових продуктів:

Основні:

Страхування автотранспорту (каско);

"Зелена карта";

2. Додаткові:

Медичне страхування, виїжджаючих за кордон;

Страхування вантажів (карго);

3. Стратегічні:

Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів.


Таблиця 2

Прогноз розвитку страхових операцій НАСК"Оранта"

Види страхування Кількість договорів страхування Тариф,% Середня страхова сума, тис. грн. Середній страховий платіж, тис. грн. Сума страхових виплат за рік Норматив виплат за даним видом страхування Сума страхових виплат, тис. грн. Максимальна відповідальність за окремим об’єктом страхування
Страхування автотранспорту (каско) 30 15 40 6 30 16,667 100 80
"Зелена карта" 20 25 10 2,5 23 46 10 10
Страхування вантажів 25 4,17 12 0,5 6 48 18 18
Медичне страхування 50 20,77 6,00 1,25 25 40,128 12,000 12
Страхування від нещасних випадків 73 10,00 4,00 0,40

7

23,973 40,000 40

Середній страховий платіж на 1 договір = сукупна страхова сума / кількість договорів

Середній страховий платіж на 1 договір = сума страхових платежів / кількість договорів

Тариф = Середній страховий платіж / Середній страховий платіж * 100%

Норматив виплат за даним видом страхування = Сума страхових виплат / Середній страховий платіж * 100%

3. Формування фінансового плану та балансу доходів та видатків

Таблиця 3

Фінансовий план страхової компанії НАСК"Оранта"

Види страхування Види власних коштів (нетто-активи), тис. грн. Кількість договорів страхування Сукупна сума надходжень страхових платежів, тис. грн. Сума страхових виплат, тис. грн. Розмір технічних резервів, тис. грн. Витрати на проведення страхової діяльності, тис. грн Розмір прибутку, що очікується, тис. грн. Розмір вільних резервів, тис. грн. Чистий прибуток, тис. грн.
Страхування автотранспорту (каско) 10 30 180 30 40,74 61,2 -47,7 -0,955 -53,14
"Зелена карта" 20 20 50 23 11,32 20 -17,1 -0,342 -18,6
Страхування вантажів 10 25 12,5 6 2,83 3,5 -2,72 -0,054 -3,098
Медичне страхування 50 50 62,3 25 14,10 15,58 -11,39 -0,228 -13,25
Страхування фінансових ризиків 56 73 29,2 7 6,61 11,68 -9,91 -0, 198 -10,78

Таблиця 4

Баланс доходів та видатків НАСК"Оранта"

Показники квартал квартал квартал квартал за рік
Доходи (надходження)
Сукупна сума страхових платежів 100,2 66,8 80,16 86,84 334
Новий капітал 1 1 1 2 5,000
Доходи від розміщення активів 1 1 2 0 4
Продаж активів 2 1 2 1 6
Інші, доходи 1 1 1 1 2
Всього доходів 105,2 70,8 86,16 90,84 351,00
Витрати (платежі)
Страхові виплати 18 16 18 39 91
Страхові резерви, в тому числі
технічні резерви 22,68 15,12 18,14 19,66 75,60
Комісійна винагорода за розміщення страхових полісів 42,08 28,32 34,46 36,34 141, 20
Оренда чи утримання будівель 1,25 1,25 1,25 1,25 5,00
Транспорт і зв'язок 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
Сервіс (послуги) --- ---- ---- ---- ----
Розрахунки з банками 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
Реклама 1 1 1 1 4,00
Зарплата 2 2,4 2,3 4 10,70
Нарахування на зарплату ----
Податки 1,95 1,53 1,53 1, 19 6, 20
Дивіденди ---- --- ---- ---- ----
Придбання чи оренда обладнання ---- ---- ---- ---- ---
Всього витрат 89,46 66,12 77, 19 102,93 335,70
Балансовий показник (+\-) 15,74 4,68 8,97 -12,09 15,30

Тарифна політика НАСК "Оранта".

Тарифна політика представляє собою процес розробки, обґрунтування та визначення порядку застосування страхового тарифу. Зазначений процес є цілеспрямованою діяльністю страховика по встановленню, уточненню, упорядкуванню страхових тарифів з метою забезпечення поєднання інтересів учасників страхових відносин: успішного та беззбиткового розвитку страховика та встановлення раціональної ціни на страхові послуги для страхувальників.

Принцип еквівалентності страхових відносин сторін угоди страхування передбачає, що тарифи-нетто повинні максимально відповідати ймовірності збитку. За цим принципом забезпечується зворотність коштів страхового фонду за тарифний період тій сукупності страхувальників, в масштабі якої будувався страховий тариф. Зазначений принцип відповідає перерозподільчій сутності страхування, як замкнутої розкладки збитку.

Принцип доступності страхових тарифів забезпечує доступ до страхування широкого кола страхувальників. Надто високі тарифні ставки гальмують розвиток страхування, яке стає невигідним. Вартість страхування повинна відповідати обсягам страхової відповідальності, яку на себе приймає страховик.

Розширення обсягів страхової відповідальності характеризує напрямок розвитку діяльності страховика, забезпечує страхування багатьох ризиків за однією угодою, підвищує інтерес страхувальників до здійснення страхового захисту, дозволяє знизити розмір страхових тарифів у зв’язку з економією витрат на ведення страхової справи.

Забезпечення самоокупності та рентабельності страхових операцій вимагає, щоб страхові тарифи забезпечували не тільки відшкодування собівартості страхової послуги (страхових виплат, витрат на ведення страхової справи тощо), а й отримання страховиком прибутку, за рахунок якого формуються додаткові резерви, вільні резерви для підвищення рівня платоспроможності та фінансової стійкості страховика, здійснюється розширене відтворення, а також покращується добробут його працівників, акціонерів, власників.

Принцип стабільності розмірів страхових тарифів на протязі тривалого часу забезпечує підвищення рівня довіри до даної страхової компанії. При чому, цього принципу доцільно раціонально дотримуватись як при зниженні показників збитковості страхової суми, так і при їх певному зростанні в межах релевантного діапазону.

Зазначені принципи вимагають свого організаційного удосконалення, оптимізації проведення розрахунків, їх раціоналізації, інформаційного забезпечення, підвищення професійного рівня працівників.

Досить суттєвим для ефективного використання визначених страхових тарифів є їх диференціація в залежності від видів та форм страхування, ступеню ризику, територіального місцезнаходження об’єктів страхування тощо.

Страхові резерви НАСК "Оранта".

Страхові резерви НАСК "Оранта" утворюються з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування (перестрахування). Страхові резерви в обсягах, що не перевищують технічних резервів, утворюються у тих валютах, в яких НАСК "Оранта" несе відповідальність за своїми страховими зобов'язаннями, і обліковуються окремо по кожній валюті. Страхові зобов'язання приймаються рівними обсягам наявних технічних резервів. Страхові зобов'язання, передані перестраховикам, відображаються в активі балансу НАСК "Оранта" як права вимоги до перестраховиків. НАСК "Оранта" зобов'язане формувати страхові резерви (технічні резерви) і вести їх облік за видами страхування.

Порядок формування та обліку страхових резервів.

1. Формування та облік резервів незароблених премій

Формування резервів незароблених премій на звітну дату здійснюється залежно від сум надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) по відповідних видах страхування за період попередніх дев'яти місяців (далі - розрахунковий період) у такому порядку:

сума надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за перші три місяці розрахункового періоду множиться на одну четверту;

сума надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за наступні три місяці цього періоду множиться на одну другу;

сума надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за останні три місяці розрахункового періоду множиться на три четвертих;

одержані добутки додаються.

Величина резервів незароблених премій відображається у відповідній окремій статті балансу НАСК "Оранта" як технічні резерви.

Збільшення (зменшення) величини резервів незароблених премій у звітному періоді відповідно зменшує (збільшує) зароблені страхові платежі (страхові внески, страхові премії). При здійсненні операцій перестраховування частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що були сплачені за договорами перестраховування, формують права вимоги до перестраховиків і обліковуються як суми часток перестраховиків у резервах незароблених премій. Обсяги страхових резервів у перестрахувальника при цьому не зменшуються. Суми часток перестраховиків у резервах незароблених премій на звітну дату обчислюються залежно від сум часток страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), які були сплачені перестраховикам протягом розрахункового періоду, у такому порядку:

сума часток страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), сплачених перестраховикам протягом перших трьох місяців цього періоду, множиться на одну четверту;

сума часток страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), сплачених перестраховикам протягом наступних трьох місяців, множиться на одну другу;

сума часток страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), сплачених перестраховикам протягом останніх трьох місяців, множиться на три четвертих;

одержані добутки додаються.

Збільшення (зменшення) сум часток перестраховиків у резервах незароблених премій у звітному періоді відповідно збільшує (зменшує) зароблені страхові платежі (страхові внески, страхові премії).

2. Формування та облік резервів збитків

Формування резервів збитків здійснюється НАСК "Оранта" при наявності відомих вимог страхувальників (перестрахувальників) на звітну дату, що підтверджуються відповідними заявами.

Величина резервів збитків на звітну дату є сумою зарезервованих несплачених сум страхового відшкодування за відомими вимогами страхувальників, по яких не прийнято рішення про повну або часткову відмову у виплаті страхових сум. Величина резервів збитків відображається у відповідній

окремій статті балансу страховика як технічні резерви. Сума збільшення величини резервів збитків у звітному періоді належить до витрат страховика, сума зменшення - до доходів від страхової діяльності.

Вимоги до перестраховиків згідно з договорами перестраховування при настанні страхових випадків у звітному періоді формують права вимоги до перестраховиків і обліковуються як частка перестраховиків у резервах збитків. Збільшення (зменшення) суми таких вимог до перестраховиків у звітному періоді відповідно збільшує (зменшує) доход від страхової діяльності.

Розміщення страхових резервів

Здійснюючи фінансово-господарські операції, НАСК "Оранта" повинне забезпечувати диверсифікованість своїх активів. При цьому обсяги технічних резервів повинні бути представлені однією або декількома з таких категорій активів:

грошові кошти на розрахунковому рахунку;

банківські вклади (депозити);

нерухоме майно;

цінні папери, що передбачають одержання доходів;

цінні папери, що емітуються державою;

права вимоги до перестраховиків;

готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, встановлених Національним банком України.

При цьому величина окремих категорій активів приймається для представлення технічних резервів і обліковується як розміщення технічних резервів в обмежених обсягах (у відсотках до обсягів наявних технічних резервів), а саме:

банківський вклад (депозит) - в кожному банку не більше 30;

нерухоме майно - не більше 10;

права вимоги до перестраховиків - не більше 50;

цінні папери, що передбачають одержання доходів, - не більше 40, в тому числі:

акції, які не котируються на фондовій біржі, - не більше 15,з них акцій одного емітента - не більше 2;

акції, які котируються на фондовій біржі, - не більше 5 одного емітента;

облігації - не більше 5, з них облігацій одного підприємства - не більше 2.

У разі, коли обсяги страхових резервів, сформованих в іноземних валютах, перевищують 10% від загальної суми активів страховика, для забезпечення ліквідності та безпечності розміщення страхових резервів не менше 60% таких резервів мають бути представлені у цих же валютах активами таких категорій:

грошові кошти на розрахунковому (субрахунковому) рахунку в іноземній валюті;

банківські вклади (депозити) в іноземній валюті.

Не менше 90% страхових резервів повинні бути розміщені на території України, якщо інше не передбачено чинним законодавством та міжнародними угодами, що укладені Україною.

4. Організування страхової діяльності

Рис.3. Організаційна структура НАСК "Оранта"

Таблиця 5

Функції посадових осіб

Посадові особи Функції (види діяльності працівників)
Генеральний директор Визначає стратегію, тактику та політику організації, координує та скеровує діяльність працівників, контролює результати діяльності товариства, приймає рішення шодо розширення та реорганізації підприємства, приймає на роботу та звільняє працівників згідно штатного розпису та відповідно
Заступник ген. дир. з продажу Координують роботу працівників на місцях. Керує врегулюванням збитків.
Заступник ген. дир. з фінансів У його підпорядкуванні функції бухгалтерського обліку, економічного аналізу стану підприємства, формування податкової та статистичної звітності.
Заступник ген. дир. з перестрахування Управління процесами оформлення необхідної документації при перестрахуванні. Координують роботу працівників на місцях.
Заступник ген. дир. з розвитку Координує розробку маркетингової стратегії підприємства, затверджує маркетингові матеріали, керує рекламними кампаніями, керує розширенням діяльності страхової компанії, запровадженням нових страхових продуктів.
Заступник ген. дир. з юридичних питань Керує юридичним відділом та бюро оформлення страхових випадків. Управління процесами оформлення необхідної документації при наданні страхових та інших послуг юридичним та фізичним особам. Координують роботу працівників на місцях.
5. Мотивування страхової діяльності

Коротку характеристику змістовних та процесійних теорій мотивування та обгрунтування можливості їх застосування у НАСК "Оранта" наведено у табл.6

Таблиця 6

Застосування теорій мотивування у НАСК "Оранта"

Короткий зміст та особливості застосування Обгрунтування можливості застосування в організації Елементи системи матеріального стимулювання праці, в яких знаходить відображення теорія.
Змістові терії (відображають зміст потреб та їх їєрархією)
Теорія потреб М. Турган-Барановського

1. Виділяються фізіологічні. статеві, симптоматичні. альтруїстичні потреби і потреби практичного характеру.

2. Особливе значення відіграє приналежність до народностей, моральні і релігійні погляди.

Цю теорію можна застосовувати до усіх працівників, враховуючи пріоритетність задоволення певних груп потреб у працівників та вдало використовуючи незадоволені потреби для формування мотивів щодо забезпечення необхідної поведінки. У цивілізованому суспільстві матеріальні стимули (заробітна плата. премії, надбавки, доплати, подарунки тощо) сприяють якіснішому задоволенню фізіологічних потреб та потреб практичного характеру. При цьому також створюються умови для задоволення альтруїстичних потреб, народження та виховання дітей, створення сім'ї, тощо.
Теорія потреб Маслоу

І. Потреби діляться на первинні і вторинні.

2. Поведінка людей визначається потребами нижчого порядку

3 Після задоволення певних потреб їх мотивуюча дія припиняється.

Ця теорія чітко визначає пріоритетність потреб людей, на що повинні орієнтуватись керівники прк формуванні мотиваційних систем. Тож, якщо керівництво не створить умови для забезпечення первинних потреб працівників, то марно чекати від підлеглих ініціативності. Можливості для задоволення первинних потреб працівників створює заробітна плата, цінні подарунки (одяг, автомобіль, тощо). При цьому чим вищий статус працівника, його посада за службовою ієрархією, тим більші можливості з матеріальної точки зору відкриваються перед ним.
Теорія потреб Д. Мак-Клелланда

1. Три потреби, які мотивують людину: влада, успіх, причетність.

2. Увага на потреби високого порядку, оскільки потреби нижчого порядку вже задоволені.

Цю теорію в організації доцільно застосовувати тоді, коли керуюча система уже забезпечила на достатньому рівні задоволення первинних потреб, і увага працівників акцентується на вторинних (духовних) потребах.

Як правило, влада, успіхта причетність до суспільно-значимих проектів передбачають збільшення меж повноважень та відповідальності, що зумовлює зростання рівня оплати праці та більше визнання з боку оточуючих.

Теорія потреб Ф. Герцберга

1. Виділяються гігієнічні і мотиваційні фактори.

2. Гігієнічні фактори (нижній порядок) не дають з'явитись незадоволенню роботою.

3, Мотиваційні (вищий порядок) впливають на поведінку.

Дану теорію можна застосувати до усіх без винятку працівників, оскільки кожен працівник для належного виконання ним своєї роботи повинен працювати у відповідних умовах (гігієнічні фактори), а для підвищення продуктивності його праці. Мотиваційні фактори у вигляді матеріальних стимулів (розміру та структури заробітної плати, надбавок. доплат, премій, дивідендів, участі у прибутках тощо) формують у працівників мотиви щодо виконання певного обсягу конкретних робіт для одночасного досягнення як організаційних, так і особистих цілей.
Процесійні теорії (відображають процес мотивування)
Теорія очікувань В. Врума

1. Передбачає такі очікування “затрачені зусилля - очікування певного рівня результатів", "отримані результати - очікування певної винагороди", "очікування цінної винагороди, яка здатна задовольнити потреби".

2. Невід'ємність урахування усіх видів очікування.

Створює значні мотиваційні можливості у будь-якій організації шляхом дослідження індивідуальних очікувань працівників та їх урахування при формуванні диференційованих стимулюючих механізмів.

Передбачає використання усієї розгалуженої системи матеріальних стимулів для якнайкращого врахування очікувань працівників, формування мотивуючих механізмів, одночасно вигідних для підприємства та його працівників.

Теорія справедливості С. Адамса.

1Дотримування принципів справедливості та об'єктивності прн установленні та розподілі винагород.

2. Врахування можливої реакції працівників на несправедливе мотивування.

Є необхідною умовою формування системи стимулювання працівників. Неврахування теорії справедливості може призвести до падіння ефективності діяльності організації за рахунок зменшення віддачі працівників. Передбачає застосування різних форм та систем оплати праці, диференційованих розмірів основної та додаткової заробітної плати за групами працівників, залежно від освіти, стажу, досвіду, спеціальних вмінь та знань, умов роботи, затрачених зусиль тощо.
Теорія партисипативного управління

1. Залучення працівників до управління організацією з метою підвищення рівня їх задоволення роботою.

2. Орієнтація на процес задоволення потреб вищого порядку.

Можливо використовувати в організаціях з децентралізованою системою управління, у яких керівники застосовують. демократичні стилі керівництва.

Передбачає надання матеріальних стимулів за колективні результати та їх розподіл з використанням різноманітних методів.

Теорія результативної валентності Дж. Аткінсона
Стверджує, що будь-яка людина прагне досягнути успіху, самоутвердження, реалізації власного потенціалу. Мотивація діяльності залежить від прагнення індивіда досягнути успіху чи уникнути негативної оцінки. Передбачає вивчення прагнень працівників досягнути успіху чи уникнути невдач, диференціацію їх на групи відповідно до виявлених прагнень та орієнтацію на індивідуальні характеристики щодо формування мотивів. Для того, щоб повністю реалізувати здібності працівників необхідно забезпечити можливість підвищення заробітної плати за виконання престижних робіт, що викликатиме в індивіда бажання досягнути успіху
6. Контролювання та регулювання страхової діяльності

Використання відповідних видів за ознакою етапів здійснення виробничо-господарської діяльності, характеристику процесу їх реалізації, характеристику впливу контролю на працівників подано у табл.7.

Таблиця 7

Контролювання у НАСК "Оранта"

Кадрові Інформаційні Фінансові Матеріальні
Попередній контроль
Реалізується в організації іа рахунок аналізу ділових та професійних якостей претендентів на роботу, кваліфікації, рис особистого характеру. які задовольняють організацію та необхідні для виконання певних робіт. При цьому встановлюється відповідність рівню вимог до працівників, який стосується професійної освіти, досвіду роботи, навичок Зовнішня та внутрішня інформація, яка надходить з усіх можливих інформаційних каналів. перевіряться на достовірність та об'єктивність. Для цього формується система збору, оброблення та перевірки інформації. Перевіряються усі грошові надходження та видатки підприємства, їх відповідність фінансовій документації, терміни надходження чи виплат. Перевірка якості та кількості отриманих від постачальників необхідних матеріальних ресурсів відповідно до укладених договорів та критеріїв. що у них зазначені.
Поточний контроль
Реалізується у процесі безпосереднього здійснення виробниче-господарської діяльності. Здійснюється у формі регулярних перевірок роботи працівників, обговорення проблем, що виникають в процесі роботи, періодичної атестації працівників тощо. Перевіряється робота системи обробки інформації, її класифікації, групування, виділення першочергової та другорядної, термінової та нетермінової інформації, її розподілу в межах організації. Передбачає перевірку поточної роботи фінансових структур організації, використання фінансових надходжень організації, формування видатків, відповідності фінансової документації та фінансових операцій підприємства Перевіряється ефективність використання наявних матеріальних ресурсів у процесі діяльності усіх підрозділів організації. Контролюються норми використання ресурсів, виявляються відхилення і установлюються їх причини.
Заключний контроль
Перевіряється відповідність кваліфікації працівників посаді, їх п роду ктиан їсть, здатність до постійного удосконалення професійних навичок. Перевіряється повнота, достовіршсті. та об'єктивність інформації, що відображає рівень виконання поставлених завдань. Фактичні фінансові результати порівнюються із запланованими. Перевіряються обсяги використання нормованих матеріальних ресурсів, залишки у коморах.

Характеристика процедур регулювання на підприємстві, тобто усунення недоліків, відхилень, збоїв, що виявлені у процесі контролювання на засадах прийняття у керуючій системі НАСК "Оранта" відповідних управлінських рішень наведено у табл.8.

При цьому відображено регулювання різноманітних проблем на підприємстві.

Таблиця 8

Регулювання у НАСК "Оранта"

Виявлені у процесі контролю недоліки, відхилення та збої Прийняття відповідних управлінських рішень в керуючій системі з метою усунення недоліків, відхилень та збоїв Характеристика впливу регулювання на посадових осіб та підрозділів організації
1 2 3
Попередній контроль.
Трудові
Виявлено, що працівники відділу кадрів швидше покидають робочі місця, ніж закінчується робочий день. Директор прийняв рішення занести догани до особистих справ працівників. Запобігає некомпетентній роботі працівника, сумліннішому виконанні роботи.
Інформаційні
Виявлено, що інформація щодо змін у законодавстві, яке регулює діяльність підприємств в Україні, надходить невчасно та зі значними запізненнями, що призводить до значних фінансових втрат та порушень норм чинного законодавства. Директор спільно із заступником з фінансів приймають рішення щодо підключення до всеукраїнської мережевої бази даних "Ліга-Закон", у якій щоденно відображаються зміни у правовій базі. Створює умови для запобігання втрат і мобільного реагування на зміни у правовій базі, що регулює діяльність підприємства.
Фінансові
Зафіксовано факт затримки сплати відсотків по кредитах від юридичних осіб Директор, заступники директора з роботи з продажу та фінансів проводять переговори з клієнтом щодо сплати усієї суми вартості наданих послуг відповідно до умов договору. Забезпечує уникнення повторних випадків невчасної чи неповної оплати виконаних замовлень, що гальмує оборотність фінансів підприємства ті виконання умов договору.
Матеріальні
Під час процедури технічного огляду комп‘ютерної техніки та іншого офісного обладнання виявлено, що часті поломки гальмують роботу Директор видає наказ на реалізацію проекту оновлення офісної техніки на засадах лізингу. Забезпечує надання якісних банківських послуг споживачам
Поточний контроль
Трудові
Виявлено, що консультант не надав відповідної документації постійному клієнту, що призвело до втрати останнього

Керівником відділу по роботі з клієнтами працівнику винесено догану, позбавлено його премії та висунуто вимогу вибачитись перед клієнтом.

Забезпечує підтримання трудової дисципліни працівників, дотримання усіх вимог, що ставляться перед ними при здійсненні послуг.
Інформаційні
Виявлено, що працівники відділу маркетингу вчасно не передали головному маркетологу звітів, що не дало змогу вчасно розпочати рекламну кампанію Заступник директора з розвитку дав усне попередження за не вчасне подання звітності Запобігає зниженню трудової дисципліни та забезпечує якісне виконання посадових обов'язків в межах повноважень та відповідальності.
Фінансові
Зафіксовано факт крадіжки 1500 грн. з каси філії №2. Заступник директора з продажу виніс догану касиру і постановив повернути недостачу за власний кошт. Забезпечує підтримання трудової дисципліни, формування відповідального та уважного ставлення до організаційних фінансів та запобігає крадіжкам серед працівників.
Матеріальні
Працівники виявили, що принтери, які закупили в рамках оновлення офісної техніки не відповідають технічним характеристикам, що були згідно з угодою Директор видає розпорядження про розірвання договору постачальниками, висуває вимогу на підставі договірних зобов'язань щодо відшкодування збитків, підписує угоду з іншими постачальниками Забезпечує виконання договірних зобов'язань партнерами
Заключний контроль
Трудові
Виявлено, що працівник відділу роботи з фізичними особами не перевів кошти не на той рахунок, що призвело до втрати коштів клієнта. Директор дав постанову про звільнення працівника та внесення догани в особову справу працівника про халатне відношення до обов‘язків. А також про повернення працівником втрачених коштів. Забезпечує запобігання неякісному виконанню безпосередніх функціональних обов'язків основними робітниками та підвищує рівень відповідальності за результати виконаних робіт.
Інформаційні
Виявлено, що проведена рекламним агентством рекламна кампанія не принесла бажаних результатів, тобто виявилась неефективною. Директор видає розпорядження про розірвання угоди з даним рекламним агентством, про створення власного рекламного відділу Забезпечує ефективніші результати від виконаних робіт
Фінансові
Виявлено вартість тих послуг, які вони надають вимагають більших затрат, ніж внесено, що призводить до втрат фірми Головний бухгалтер формує заходи щодо зменшення собівартості послуг, підвищення вартості в прейскуранті, які затверджуються директором.

Сприяє зменшенню збитків фірми та надання якісних послуг

Матеріальні
У результаті планової інвентаризації виявлено, що на складі не вистачає принтерів Директор як голова інвентаризаційної комісії видає наказ на звільнення завідувача складу з попереднім відшкодуванням вартості принтерів. Забезпечує запобіганню крадіжок, негосподарському використанню організаційних запасів.
7. Формування методів управління страховою діяльністю

Таблиця 9

Особливості застосування методів управління страховою діяльністю НАСК "Оранта"

Види методів управління Приклади використання методів управління у НАСК "Оранта" Процес формування методів у НАСК "Оранта"
Економічні
Економічні плани Сформований фінансовими службами підприємства бюджет організації, який визначає джерела формування та напрямки використання фінансових ресурсів Формуються у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління виробничо-господарською діяльністю", а саме, на етапі планування.
Матеріальні стимули Розміри заробітної плати, надання премій, надбавок, доплат, компенсаційних виплат. Стимулює працівників якісно виконувати свої функціональні обов'язки, виявляти ініціативу тощо. Формуються у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління виробничо-господарською діяльністтю, а саме, на етапі мотивування.
Технологічні методи
Технологічні документи Зміст інструкцій щодо щоденного огляду офісного обладнання та систем охорони перед початком робочого дня передбачає здійснення певного переліку процедур визначення технічного стану офісної техніки Формуються у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління технічною підготовкою підприємства", а саме, на етапі планування.
Конструкторські документи Ремонтники при здійсненні ремонтних робіт використовують конструкторські схеми офісної техніки. Формуються у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління технічною підготовкою підприємства", а саме, на етапі планування.
Соціально-психологічні
Соціальні плани Сформований план покращання умов праці основних робітників фірми передбачає установлення системи кондиціонування, пилозбору та захисту від шуму і вібрацій. Формуються у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління виробничо-господарською діяльністю", а саме, на етапі планування.
Моральні стимули Винесення подяки та нагородження почесними грамотами працівників, які сумлінно та самовіддано працюють на підприємстві Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління виробничо-господарською діяльністю", а саме, на етапі мотивування.
Методи формування колективів та соціально-психологічного клімату у колективі. Підбір працівників, які працюють з клієнтами відповідно до вимог законодавства (вік понад 21 рік, досвід робота понад 1 рік з висновком компетентної комісії щодо їх умінь, наявність офіційно дійсного посвідчення про професійну придатність) до 40 років.

Формуються у результаті

реалізації конкретної функції менеджменту "Управління виробничо-господарською діяльністю", а саме, на етапі організування.

Адміністративні
Організаційні методи Норми витрат канцелярських та інших матеріалів підприємства визначають обсяги формування запасів та їх розподілу. Формуються у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління виробничо-господарською діяльністю", а саме, на етапі планування.
Розпорядчі методи Наказ директора на створення та укомплектування кадрами маркетингового відділу. Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління кадрами", а саме, на етапі організування.
Дисциплінарні методи Директор виніс догану відділу з продажу за невчасне повідомлення клієнтів щодо змін у графіку роботи. Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління виробничо-господарською діяльністю", а саме, насталі організування.
8. Розробка механізму започаткування нових видів страхових послуг. Прийняття управлінських рішень

Рис.4. Механізм започаткування нового виду страхових послуг - страхування фінансових ризиків

1етап. ВИНЕКНЕННЯ СИТУАЦІЇ, ЯКА ВИМАГАЄ ПРИЙНЯТТЯ РІНЕШШЯ

1.1. Започаткування нового страхового продукту – страхування фінансових ризиків

1.2. Призведе до збільшення кількості клієнтів, а отже, зростання прибутку.

1.3. Інформація повинна бути своєчасною, об'єктивною, економічною, достовірною, повною.

2 етап. ЗБІР І ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

2.1. Збором інформації займається спеціально створена група працівників, діяльністю якої керує заступник директора з розвитку.

2.2. На основі сформованих на першому етапі вимог до інформації проводиться оцінювання зібраних даних, виявлено що отримання ліцензії на страхування фінансових ризиків позитивно вплине на діяльність ТзДВ «Auto-insuranse».

2.3. Рішення повинне бути раціональним, ефективним, найбільш економічним, прийнятим протягом місяця, реальним щодо виконання.

3 етап. ВИЯВЛЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВ

3.1. Отримання ліцензії на страхування фінансових ризиків

3.2. Оцінювання альтернатив: отримання ліцензії призведе до збільшення частки ринку.

4 етап. ПІДГОТОВКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ, ЯКЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ

4.1. Надсилання заявки та документів до Держфінпослуг.

4.2. Спеціально створена група формалізує результати проведених досліджень.

5 етап. ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

5.1. Проект обговорюється генеральним директором, заступниками з розвитку та фінансів.

5.2. Після обговорення усіх переваг і недоліків цього рішення генеральний директор схвалює проект з окремими змінами та доповненнями.

5.3. Генеральний директор видає наказ про реалізацію проекту.

6 етап. РЕАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

6.1. Відділ маркетингових дослідженьта інноваційних розробок відсилає заявку та документи в Держфінпослуг.

6.2. Заступникиз розвитку та фінансів звітують перед генеральним директором про апочаткування нового страхового продукту – страхування фінансових ризиків, вплив на фінансові результати діяльності.


Формування комунікації страхової компанії

Таблиця 10

Комунікації в НАСК "Оранта"

Етапи реалізації страхових послуг Приклади комунікацій під час реалізації страхової послуги Документи, що застосовуються на даному етапі реалізації страхової послуги
Аквізиція Шляхом реалізації рекламної кампанії НАСК "Оранта" інформує споживачів про нові види послуг, переваги підприємства, пропозиції, умови, тощо. Рекламна кампанія реалізується на засадах укладеного договору між НАСК "Оранта" та рекламною агенцією, затвердженого кошторису та графіку проведення рекламної кампанії.
Супровід договору страхування Відділ маркетингу повідомляє про несправність принтерів, та необхідність закупівлі нових. Оформляється у вигляді замовлення.
Страхове відшкодування Директор видав розпорядження заступнику з продажу ретельно ознайомитись із договором на надання нових банківських послуг. Заступник з продажу, виконуючи розпорядження директора, користується договором та допоміжними нормативно-правовими актами.

Одночасно вирішити питання поліпшення якості інформації, оперативності її обробки, підвищення якості обслуговування клієнтів і зменшення витрат на ведення справи неможливо без удосконалення інформаційних систем.

У зв’язку із тим, що у майбутньому НАСК "Оранта" передбачає надавати клієнтам нові види страхових послуг, для покращення інформаційного забезпечення страхування на НАСК "Оранта" необхідне удосконалення комплексної страхової системи, яка була б максимально наближена до "ідеальної моделі":

Система - як концентрований консалтинг в процесі всестороннього вдосконалення роботи компанії: удосконалення стандартів продуктів і страхових технологій на основі позитивного досвіду європейських страхових компаній; удосконалення і стандартизація нормативної бази компанії; упровадження технологій, що знижують операційні витрати і оптимізують роботу підрозділів компанії; упровадження нових стандартів якості сервісу для клієнта; підтримка системою опису бізнес-процесів компанії, використання цих описів в якості методичних і навчальних матеріалів; автоматизоване настроювання системи на основі опису процесів.

Підтримка системою повного замкнутого "життєвого циклу" страхового продукту і договору страхування: створення нового продукту (умови, тарифи, форми, розрахунки); комерційна пропозиція, заява на страхування; висновок і реєстрація договору страхування; нарахування комісійної винагороди; перестрахування; внесення змін, переукладення договору; врегулювання збитків; інформаційна підтримка клієнтів і агентів; кореспонденція з клієнтами і агентами (пошта, e-mail, sms); розрахунок резервів, внутрішня і зовнішня звітність; сховище даних і актуарні розрахунки; детальний аналіз ефективності страхового продукту.

Повна незалежність системи від системної платформи (апаратне і системне програмне забезпечення) і побудова системи на відкритих стандартах - захист інвестицій компанії.

Система є гнучкою і повністю відкритою для спеціалістів компанії за рахунок того, що написана "сама в собі" - застава стабільності і незалежності компанії від виробника системи.

Система є повністю централізованою і за рахунок наявності технології "тонкого клієнта" дозволяє працювати з нею через будь-які канали зв'язку.

Система забезпечує захист інформації і інформаційну безпеку на найсучаснішому рівні.

На НАСК "Оранта"силами власних фахівців і за допомогою сторонніх підрядчиків, повинні бути повністю реалізовані наступні проекти:

Введення on-line системи продажу страхових продуктів IStudio. Вона дозволить упровадити єдині стандарти продуктів, андеррайтингу, тарифів, форм документів; автоматизувати процедуру узгодження нестандартних і понадлімітних договорів; істотно підвищити якість і цілісність інформації; забезпечити "прозорість" всіх операцій в компанії; забезпечити доступ до інструментів продажу з будь-якої точки України за наявності комп'ютера з веб-браузером і доступу до мережі Iнтернет.

Введення бек-офісної системи Insurance Company. Реалізує детальний облік і аналіз інформації щодо актуарних розрахунків, врегулювання збитків, розробки продуктів. Реалізоване повнофункціональне сховище даних, здатне задовольнити вимоги, пропоновані для звітності в страховій галузі. Система складається з 2 основних схем бази даних: схеми підготовки і схеми збереження. У схемі підготовки відбувається попередня обробка даних, які потім направляються в схему збереження, яка є основою сховища даних.

Введення централізованої системи електронного документообігу. Реалізує повнофункціональне сховище даних, здатне задовольнити вимоги, пропоновані для звітності в страховій галузі. Система складається з 2 основних схем бази даних: схеми підготовки і схеми збереження. У схемі підготовки відбувається попередня обробка даних, які потім направляються в схему збереження, яка є основою сховища даних.

Введення системи прискореного заповнення полісів в тур-компаніях, які продають страховий продукт по страхуванню туристів за кордоном. Дасть можливість швидкого обслуговування туристів за кордоном.

Введення системи Audatex в регіональних підрозділах. Дасть можливість швидкої оцінки збитків в автомобільному страхуванні.

Введення системи захисту Аcom. Забезпечить захистом всі інформаційні ресурси компанії.

Висновки

У курсовому проекті відповідно до поставленої мети розроблено систему управління НАСК "Оранта". Проект формувався у контексті процесу менеджменту, тобто спочатку на підприємстві розроблялась база для реалізації конкретних функцій менеджменту - загальні функції менеджменту: планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання. У процесі планування ретельно проаналізовано середовище функціонування організації, що дало змогу зробити прогнози умов та результатів діяльності підприємства, сформовано стратегію діяльності, установлено цілі, у яких закладено напрямки раціоналізації, визначено основні планові показники, заходи та бюджетний механізм щодо їх досягнення. Характеристика процесів контролювання та регулювання на підприємстві відображена у контексті етапів виробничо-господарської діяльності відносно різних видів ресурсів. При цьому відображено процедури регулювання виявлених у процесі контролювання на підприємстві недоліків, проблем, відхилень.

У результаті реалізації функцій менеджменту на підприємстві розроблено дієві методи менеджменту (економічні, технологічні, соціально-психологічні та адміністративні), тобто способи впливу керуючої системи на керовану. Також відображено механізми трансформації методів менеджменту в управлінські рішення, охарактеризовано умови та фактори прийняття управлінських рішень. У проекті розроблено комунікаційну систему в організації, наведено приклади використання документації та графічних засобів при передачі

Список використаної літератури

1. Александрова М.М. Страхування: Навчально-методичний посібник. - К.: ЦУЛ, 2002. - 208 с.

2. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхування. - К.: Знання, 2002. - 216с.

3. Вовчак О.Д., Завійська О.І. Страхові послуги: Навчальний посібник - Львів: Видавництво "Компакт-ЛВ", 2005. - 656 с.

4. Говорушко Т.А. Страхові послуги. Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 400с.

5. Горбач Л.М. Страхова справа: Навч. посібник. - 2-ге вид., виправлене. - К.: Кондор, 2003. - 252 с.

6. Заруба О.Д. Страхова справа: Підручник. - К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. - 321 с.

7. Кузьмін О. Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. - К.: "Академ-видав", 2003. - 416 с.

8. Рогач І.Ф. Сендзюк М.А. Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1999 - 216 с.

9. Сердюченко Н.Б. Інформаційне забезпечення підприємств в умовах невизначеності. / Економіка та держава. 2007 - №1, С.46-47.

10. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред.С. С. Осадець. - Вид.2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 599 с.

11. Петров Ю. Оптимизация деятельности страховой компании за счет внедрения информационных технологий. / Финансовые услуги. 2006 - №4, С.18-20.

12. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436 - IV // Відомості Верховної Ради. - 2003. - N18, N19-20, N21-22. - С.144.

13. Закон України "Про страхування" від 07.03.1996 № 85/96 - ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 18, ст.78.

14. Закон України „Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" № 1961-IV від 1 липня 2004 р.

15. http://www.tas-insurance.com.

16. http://www.pzu.ua

17. http://www.arkada-garant.com.ua

Не нашли то что искали? Cпросите у нашего специалиста!