0 работ 0 работ на 0 руб.
Ваша корзина пуста
Скачать работу
Тема работы:

Реферат на тему «Отчет по преддипломной практике на ВАТ ПГЗК»


Условие задачи:

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Економічний факультет

Кафедра менеджменту і адміністрування

З В І Т

з переддипломної практики студентки

на ВАТ “Південний ГЗК”

Керівники: від університету _____________

(підпис)

від підприємства_____________

(підпис)

Кривий Ріг

2010


ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика підприємства

1.1. Техніко-економічні показники

Розділ 2.ОРГАНІЗАЦІЯ міжнародної економічної діяльності на підприємстві

2.1. Структура та організація збуту

2.2. Технологія здійснення зовнішньоекономічних угод

2.2. Міжнародний маркетинг

2.3.Аналіз фінансового стану та оподаткування підприємства і його міжнародних економічних операцій

2.4. Діагностика зовнішньоекономічного потенціалу і ефективності міжнародних економічних відносин підприємства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

У сучасних умовах жодна країна не може існувати відокремлено від економічних світо господарських процесів, тому виникає необхідність участі у міжнародних економічних відносинах, у світовій торгівлі.

Інтеграція підприємств у міжнародне господарське середовище є одним з найважливіших процесів входження України у ринковий простір. Ефективне здійснення зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств можливе за умови оволодіння тією часткою світового ринку, яка відповідає можливостям природно-економічного та науково-технічного потенціалу держави.

Вихід підприємства на зовнішній ринок, участь у міжнародній економічній діяльності дозволяє розширити ринки збуту, підвищити ефективність виробництва, збільшити дохід. Тому питання участі українських підприємств у зовнішньоекономічній діяльності є дуже важливим.

Основу сучасних міжнародних економічних відносин складають світогосподарські зв'язки на мікрорівні (між фірмами, компаніями різних країн, окремими підприємцями) та на макрорівні (між країнами світу). Конкурентоспроможність окремих підприємств та галузей на зовнішньому ринку визначає конкурентний статус країни в цілому. Ускладнення виробничо-збутових і науково-технічних зв'язків на сучасному етапі розвитку виробничих сил суспільства зростає в геометричній прогресії, тим більше, якщо такі зв'язки реалізуються в межах світового господарства. Крім того, високий рівень розвитку конкурентних сил, що діють на міжнародному рівні господарювання, вимагає від суб'єкта зовнішньоекономічних зв'язків прийняття адекватних, гнучких, нестандартних і стратегічних управлінських рішень, ступінь ризику яких на зовнішніх ринках значно підвищується.

Мета переддипломної практики полягає у дослідженні, аналізу і встановленні особливостей організації та управління зовнішньоекономічною діяльністю українських підприємств гірничорудної галузі.

Об'єктом дослідження даної роботи є ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат".

Предметом є відносини ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", як суб'єкта зовнішньоекономічних зв'язків, у процесі міжнародної економічної діяльності на світовому ринку залізорудної сировини.

Змістовне викладання матеріалу було зроблено за допомогою навчальних посібників, матеріалів наукових конференцій, періодичної преси, статистичних даних Державного комітету статистики, Інтернет ресурсів. При дослідженні також використовувались законодавчі та нормативні акти України, звіти підприємства гірничорудної промисловості – Відкритого акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат".

РОЗДІЛ 1

Загальна характеристика підприємства

На території України розташовуються 20% світових запасів залізної руди. По запасах залізорудної сировини Україна займає перше місце у світі, а по обсягах виробництва – сьоме. В Україні працює десять підприємств, що добувають і переробляють залізну руду, п'ять з них – видобувають 75% української залізної руди. Одне з них – крупне підприємство залізорудної промисловості міста Кривий Ріг – відкрите акціонерне товариство "Південний гірничо-збагачувальний комбінат".

У відповідності з рішенням Фонду державного майна України від 30 листопада 1994 року № 67-АТ орендне підприємство було перетворене у відкрите акціонерне товариство “Південний гірничо-збагачувальний комбінат.“ Товариство було зареєстроване Виконавчим комітетом Криворізької міської Ради, розпорядження № 508-р від 29 грудня 1994 року. ВАТ засноване на колективній формі власності.

Мета діяльності комбінату: забезпечення діяльності народного господарства України та інших держав залізорудним концентратом і доменним агломератом, а також одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгової, комерційної, фінансової й іншої діяльності, дозволеної законодавчими актами України з метою задоволення соціальних і економічних інтересів акціонерів та трудового колективу.

Відкрите акціонерне товариство "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" займається відкритим видобутком руд чорних металiв, їх збагаченням та виготовленням концентрату та агломерату. ВАТ "ПiвдГЗК" включає в себе 6 основних та 24 допоміжних структурних пiдроздiли на правах цеху та 27 відділів та служб апарату управління. Основними пiдроздiлами є:

- рудоуправління - яке займається вiдкритим видобутком руд (бiднi залiзистi кварцити), виробництвом щебню;

- управлiння залiзничного транспорту - займається внутрiшнiми кар'єрними перевезеннями до дробарок видобутої руди, супутнiх та скельних порiд у вiдвали. Внутрiшнi перевезення в межах промислового майданчика товарної продукцiї (концентрат, агломерат) та транспортування її вагонами Укрзалiзницi до станцiї "Допомiжна";

- управлiння дробарно-транспортного комплексу - дроблення сирої руди (розмiри куска 1500мм до розмiру 20мм та нижче), дроблення скельної гiрничої маси (вiд 300мм та нижче), конвеєрне господарство з транспортування гiрничої маси:;

- рудозбагачувальна фабрика №1 - виробництво концентрату iз сирої дробленої руди з дробленням її до розмiру 0,074мм для виробництва агломерату та часткової реалiзацiї споживачам;

- рудозбагачувальна фабрика №2 - виробництво концентрату iз сирої дробленої руди до розмiру 0,074мм для реалiзацiї споживачам;

- агломерацiйний цех - виробництво (спiкання) офлюсованного агломерату для реалiзацiї металургiйним заводам України.

Допомiжнi пiдроздiли:

- цех шламових та породних систем збагачувальних фабрик - перекачування та складування хвостiв збагачення;

- управлiння з ремонту технологiчного обладнання - ремонт технологiчного обладнання структурних пiдроздiлiв комбiнату;

- управлiння торгiвлi та громадського харчування включає: м'ясопереробний комплекс, продовольчi крамницi, їдальнi та буфети комбiнату, виробляє окремi види харчової продукцiї, надає послуги щодо торгiвельного обслуговування та громадського харчування працiвникiв;

- управлiння будiвництва гiдротехнiчних споруд - будiвництво нового хвостосховища та нарощування дамб дiючих хвостосховищ;

- цех мереж та пiдстанцiй - транспортування та розподiл серед структурних пiдроздiлiв електроенергiї;

- теплосиловий цех - постачання води та пару по комбiнату та на житловий масив "ПiвдГЗК", постачання технiчної та питної води структурним пiдроздiлам комбiнату, опалення виробничих та адмiнiстративних примiщень пiдприємства та житлового масиву;

- автотранспортний цех - транспортне обслуговування структурних пiдроздiлiв та працiвникiв комбiнату;

- ремонтно- будiвельний цех - ремонтнi та будiвельнi роботи в структурних пiдроздiлах комбiнату;

- центральна лабораторiя контрольно-вимiрювальних приладiв та метрологiї - установка та ремонт контрольно- вимiрювальних приладiв та приладiв автоматики, контроль їх стандартизацiї та органiзацiї їх повiрки;

- центральна аналiтична лабораторiя - хiмiчнi аналiзи сировини та готової продукцiї, проведення аналiзiв по забрудненню навколишнього середовища (запилення, вiдхiднi гази, стiчнi води, атмосфернi впливи);

- вiддiл технiчного контролю - вiдбiр проб сировини, промiжних продуктiв i готової продукцiї з подальшим переданням на хiмiчний аналiз, контроль ведення технологiчного процесу;

- вiддiл автоматичних систем управлiння - розробка, впровадження та супровiд програмного забезпечення, технiчне обслуговування та ремонт електронно-обчислювальних машин та мереж, експлуатацiя компьютерних систем, експлуатацiя прикладних i системних задач, розробка програмного забезпечення;

- цех пiдготовки виробництва та складського господарства - складування та розподiл помiж структурними пiдроздiлами обладнання, запасних частин та матерiалiв, промiжне складування та пiдготовка металобрухту перед його вiдправкою споживачам;

- цех технологiчної диспетчеризацiї - забезпечення телефонним та радiозв'язком, промисловим телебаченням структурних пiдроздiлiв комбiнату;

- цех товарiв народного споживання - виготовлення товарiв народного споживання;

- цех благоустрою - упорядкування територiї комбiнату та санiтарної зони навколо нього з висадкою зелених насаджень, тепличне господарство, облiк працiвникiв, що потребують покращення житлових умов;

- управлiння охорони - забезпечення збереження майна комбiнату, органiзацiя та забезпечення дотримання пропускного режиму;

- спецiалiзована об'єктово-аварiйна служба - контроль використання газонебезпечний дiльниць структурних пiдроздiлiв комбiнату;

- вiдомча пожежна частина №32 - органiзацiя та реалiзацiя протипожежних заходiв, гасiння пожеж закрiплених територiй;

- медико-санiтарна частина - полiклiнiчне обслуговування робiтникiв комбiнату, санаторне оздоровлення робiтникiв комбiнату;

- цех палацу культури та творчостi - проведення культурно - масових заходiв з робiтниками комбiнату та членами їх сiмей;

- фiзкультурно-оздоровчий комплекс - органiзацiя та проведення спортивно-масових та оздоровчих заходiв серед працiвникiв комбiнату та членiв їх сiмей;

- база вiдпочинку "Чайка" с. Красне Скадовського району Херсонської областi - курортне оздоровлення працiвникiв пiдприємства та членiв їх сiмей в лiтнiй перiод.

- санаторiй-профiлакторiй - санаторне оздоровлення робiтникiв комбiнату, вiдокремлений пiдроздiл ВАТ "ПiвдГЗК" без права юридичної особи.

До предмету діяльності ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" відноситься:

1) виробництво і поставка залізорудної сировини;

2) пошук, розвідка і розробка рудних (чорних і кольорових), нерудних і техногенних родовищ корисних копалин;

3) переробка руди чорних металів, видобуток нерудних корисних копалин і збут продуктів їх переробки;

4) розробка проектів і технічних рішень по реконструкції та удосконаленню технології для цехів та відділів комбінату.

Основні технологічні процеси на підприємстві:

– видобуток бідних залізистих кварцитів Скелеватського родовища відкритим способом у рудному кар`єрі;

– початкове дрібнення породи на дробильному комплексі кар`єру;

– друга та третя стадія дрібнення на дробильній фабриці;

– збагачення рудної сировини методом мокрої магнітної сепарації з виходом залізорудного концентрату (вміст заліза 63-68%);

– агломераційний процес: концентрат, флюси, коксовий дріб`язок спекаються в доменний агломерат.

Функцію координації їх діяльності покладено на транспортний відділ, технічний відділ, проектно-конструкторський відділ, відділ доглядача споруд та будівель, відділ капітального ремонту, виробничий відділ, відділ охорони праці та техніки безпеки, управління капітального будівництва, бухгалтерію, а також заступників та помічників генерального директора.

Організаційна структура ВАТ “Південний ГЗК” об’єднує 26 промислових цехів з чисельністю 9392 працівників і 9 підрозділів непромислового характеру з чисельністю 844 чоловік.

Специфіка діяльності зумовила те, що ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" має невелику номенклатуру продукції, що випускається. Основні види товарної продукції комбінату – концентрат залізорудний агломераційний, концентрат залізорудний агломераційний з масовою долею заліза 67,5%, агломерат залізорудний офлюсований. Частина концентрату використовується для виробництва агломерату, інша частина – товарний концентрат – йде на реалізацію. Виробництво основних видів продукції за 2008 рік наведено у таблиці 1.1, а обсяги виробництва основної продукції попередніх років наведено у Додатку Б.

Табл.1.1. Виробництво основної продукції комбінату у 2008 році

Найменування продукції Одиниця виміру Обсяг виробництва в натуральних одиницях Чистий доход (виручка) від реалізації за звітний період (тис. грн.)
Концентрат тис. тон 7 560 1 233 019
Агломерат тис. тон 3 680 1 050 349
Усього 2 283 369

1.1. Техніко-економічні показники.

Аналізуючи дані випуску основної продукції за 2004-2008 рр., можна стверджувати, що за останні роки обсяг виробництва головних видів продукції ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" – концентрату та агломерату – поступово збільшується - концентрату з 3 366 млн. т з масовою часткою заліза 58,4% у 2004 р. до 4,097 млн. т з масовою часткою заліза 65,85 % у 2008 р. і виробництва агломерату з 5,25 млн. т до 8,7 млн. т. у 2007 році. Вирішальний вплив на постійне збільшення обсягів виробництва чинили стабільний попит на готову продукцію зі сторони споживачів з України та зарубіжжя.

У 2008 році виробництво основних видів продукції скоротилось майже до рівня 2006 року – концентрату до 7,5 млн. т. та агломерату до 3,68 млн. т. відповідно. Головними причинами такого скорочення є фінансова криза, яка охопила ГМК України, і як наслідок – суттєве падіння попиту і рівня цін на сировину і металопродукцію.

Ще однією позитивною тенденцією діяльністю підприємства є постійне збільшення виручки від реалізації з 882 510 тис. грн. у 2004 р. до 2883701 тис. грн у 2008. Перше суттєве збільшення показника виручки від реалізації відбулось сталось у 2005 р. за рахунок збільшення цін на концентрат та агломерат як в межах України, так і на світовому ринку залізорудної сировини, адже обсяг виробництва у 2005 році незначно відрізнявся від попередніх років, проте виручка від реалізації зросла на 508 313 тис. грн. Друге суттєве збільшення сталось у 2007 р. внаслідок нарощування виробничих потужностей (в першу чергу це збільшення виробництва агломерату з 5,2 млн. т. до 8,7 млн. т. в рік), що відобразилося на зростанні чистого доходу від реалізації до 1 340 768 тис. грн.

Основні техніко-економічні показники дають змогу проаналізувати загальне становище підприємства за певний період часу, визначити головні недоліки та переваги його економічної діяльності, дослідити тенденції його розвитку. Головні показники діяльності ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" надані в Додатку А.

Проводячи аналіз основних техніко-економічні показники ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" за 2004-2008 роки, необхідно визначити позитивну тенденцію в його діяльності, оскільки значення таких показників як чистий дохід, виручка від реалізації, чистий прибуток та продуктивність праці (середньорічний виробіток продукції на 1 працівника) з кожним роком збільшуються. Так, виручка від реалізації продукції з 2004 року збільшується щорічно на 54,8% у 2005, на 13,3% у 2006, 86% у 2007 та 56 % у 2008 році відповідно. Все це вплинуло на зростання показнику чистого прибутку підприємства, який зріс з 25 826 тис. грн. у 2005 році до 2 283 369 тис. грн. у 2008. Продуктивність праці за період 2004-2008 на підприємстві зросла майже в 5 разів – з 94 554 тис. грн. у 2004 до 504 585 тис. грн. у 2008 році.

В той же час, не дивлячись на стабільне зростання попередніх показників, значення собівартості виробленої продукції та собівартості реалізованої продукції також має тенденцію до збільшення з року в рік, що є негативною характеристикою, адже в умовах постійного загострення конкурентної боротьби і обмеженого попиту з боку покупців, саме собівартість продукції справляє найістотніший вплив на рівень і динаміку ефективності виробництва продукції. За принципом ланцюгової реакції вона суттєво впливає на розмір таких показників як чистий дохід та чистий прибуток.

Крім фізично та морально зношеного технологічного обладнання і недосконалої виробничо-технічної бази підприємства, на постійне зростання показника собівартості виробленої продукції ВАТ «Південний ГЗК» постійно впливають: підвищення тарифів на залізничні перевезення; підвищення вартості енергоносіїв, підвищення видатків на охорону навколишнього середовища та інш. Все це спричинило підвищення собівартості продукції комбінату за період 2004-2008 рр. майже у 2 рази. Тому питання удосконалення виробничо-технічної бази на підприємстві є одним із найактуальніших і таким, яке потребує негайного вирішення. Адже через високу собівартість продукції, враховуючи світові тенденції та кон’юнктуру цін, підприємство може втратити свої позиції на ринку залізорудної сировини як в межах України, так і поза її кордонами.

Динаміка показника чистого прибутку є відносно задовільною (мал. 1.1.) – так як, у 2004 році спостерігався чистий збиток на підприємстві, через збільшення матеріальних та операційних витрат, перевищення запланованого обсягу закупівлі імпортних сировини та матеріалів. Показники чистого прибутку у наступних роках склали лише 25 829 тис. грн. у 2005 та 5 564 тис. грн. у 2006 роках відповідно.

Мал.1.1. Динаміка чистого прибутку підприємства

Головним причинами таких низьких прибутків підприємства у 2004-2006 рр. – є постійне збільшення короткострокових кредитів та інших позикових коштів до загальної суми у розмірі 117 455 тис. грн. Таке негативне явище спостерігається на ВАТ "Південний ГЗК" і сьогодні – непогашена частина кредитів банкам, зобов’язань за цінними паперами, податкових та інших зобов’язань складає понад 1 000 000 млн. грн.

Аналізуючи виробництво продукції, яку пропонує комбінат, слід зазначити, що якість доменного агломерату, повністю відповідає вимогам внутрішнього ринку. З одного боку, це є позитивна сторона підприємства, оскільки на внутрішньому ринку по збуту доменного агломерату ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" практично не має конкурентів. З іншого боку, відсутність конкурентів можна вважати й негативним аспектом діяльності підприємства, оскільки це не сприяє зростання якості продукції та виконанню вимог внутрішніх споживачів. Відсутність сил стимулювання до покращення якісних характеристик до рівня іноземних конкурентів, в найближчий час може призвести до появи зовнішніх конкурентів на українському ринку або товарів-замінників.

Також комбінат займає дуже вигідну позицію на українському ринку сировини для заводів металургійної промисловості, оскільки входить до трійки найбільших українських виробників залізорудної продукції. Лідером з виробництва товарної залізної руди серед усіх вітчизняних підприємств гірничорудної промисловості з обсягом виробництва 14 000 тис. т залізної руди є "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат". За ним впевнено свої позиції займають ВАТ "Південний ГЗК" і ВАТ "Північний ГЗК", з обсягом виробництва 8252 тис. т. та 8812 тис. т. відповідно, але необхідно зауважити, що хоча ВАТ "Інгулецький ГЗК" і є найкрупнішим виробником залізорудної продукції, її якість (вміст заліза 63.7%) є найнижчою серед комбінатів м. Кривий Ріг.

Окрім вищевказаних підприємств, конкурентами ВАТ "Південний ГЗК" є ВАТ "Центральний ГЗК" та ВАТ "Полтавський ГЗК". А на світовому ринку до основних конкурентів на сегменті залізорудного концентрату серед гірничорудних підприємств є російські комбінати – ВАТ "Лебединський ГЗК" та ВАТ "Стойленський ГЗК".

ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" реалізує свою продукцію наступним металургійним заводам України: ВАТ "Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Петровського", ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат", ВАТ "Запорiжський завод феросплавів", ВАТ "Алчевський металургійний комбінат", ВАТ "Стахановський завод феросплавів", ВАТ "Полтавський ГЗК" та інші. А основними споживачами залізорудного концентрату є такі підприємства України у металургійній галузі – ВАТ "Запоріжсталь", ВАТ "Азовсталь", ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат" тощо.

Крім значних поставок залізорудної сировини на українських ринок, ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" має чисельні зовнішньоекономічні зв'язки з багатьма підприємствами світу.


РОЗДІЛ 2

Організація міжнародної економічної діяльності на підприємстві

2.1 . Структура та організація збуту.

До функціональних відділів, що обслуговують документальне оформлення, облік, аналіз і планування міжнародної економічної діяльності підприємства, проводять міжнародні кон’юнктурні та цінові дослідження, відносять відділ збуту й зовнішньоекономічних зв'язків ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", що має статус самостійного структурного підрозділу й безпосередньо підлеглий першому заступникові Голови Правління.

До завдань відділу, перш за все, входить організація та здійснення робіт зі своєчасного забезпечення збутом продукції комбінату відповідно до обсягіввиробництва, номенклатури й замовленнями споживачів: суб'єктам господарській діяльності України, іноземними суб'єктами господарювання, ведення зовнішньоекономічної діяльності комбінату, як по експорту готової продукції, так і по імпорту товарів необхідних для потреб виробництва.

Основними функціями відділу збуту та зовнішньоекономічних зв'язків ВАТ "Південний ГЗК" є:

1. Збут готової продукції – здійснення роботи, пов'язаної з одержанням замовлень від споживачів – резидентів і нерезидентів України – на поставку готової продукції комбінату, оформлення, узгодження, урегулювання питань, участь у складанні й узгодженні планів відвантаження готової продукції, становлення, погодження й видача цехам і підрозділам комбінату планів-графіків на відвантаження готової продукції відповідно до договірних зобов'язань, участь в організації виконання графіківпоставок: координація черговості навантаження, тимчасових заборон відвантаження по окремих напрямках і т.д., формування правильних й достовірних звітних даних відповідно до вимог статистичної звітності, участь у рішенні питань про віднесення на цехи й підрозділи комбінату невиробничих витрат, пов'язаних з реалізацією продукції, впровадження сучасних технологій у роботу збуту готової продукції, обліку, звітності й підготовки інформаційних матеріалів про відвантаження готової продукції, розробка пропозиції з розширення і збільшення експорту продукції, шукаючи нові ринки збуту;

2. Взаємодія з ДП "Укрзалізниця": оформлення, узгодження, урегулювання питань, організація оперативної роботи із Криворізькою дирекцією Придніпровського Управлінням ГП "Укрзалізниця" і Придніпровським Управлінням ГП "Укрзалізниця" з питань забезпечення рухливим складом під навантаження готової продукції й розрахунків за виконані послуги, участь у складанні й узгодженні планів перевезень готової продукції. Плани відділлу збуту мають бути узгоджені з Криворізьким відділенням Придніпровської залізниці на початку кожного місяця начальник відділу збуту подає у відділення залізниці заявку на наступний місяць для узгодження графіку. І на основі складеного календарного місячного плану відвантаження складаються добові плани відвантаження з прорахованою кількістю маршрутів, вагонів, відвантаженої продукції, напрямки руху та отримання. Для поставок концентрату та агломерату складаються окремі плани.

3. Дії в рамках зовнішньоекономічній діяльності та праці з державною митною службою України: організація й участь у розробці й оформленні зовнішньоекономічних контрактів на поставку готової продукції на експорт і імпорту матеріалів і встаткування, організація оперативної роботи з державною митною службою по оформленню експортно-імпортних поставок відповідно до діючого законодавства України, організація програми проведення зустрічей із представниками іноземних делегацій, формування правильних й достовірних звітних даних відповідно до вимог статистичної звітності.

У процесі виконання виробничих завдань відділ збуту й зовнішньоекономічних зв'язків постійно взаємодіє з різними підрозділами комбінату по наступних напрямках: керування залізничного транспорту, автотранспортний цех, фінансовий відділ, бухгалтерія, плановий відділ, відділ матеріально-технічного постачання, відділ устаткування, відділ головного механіка, відділ головного енергетика.

Начальник відділу збуту та зовнішньоекономічних зв’язків
Структура відділу збуту та зовнішньоекономічних зв’язків ВАТ «Південний ГЗК» наведена на малюнку 1.2:
Інженер 2-ї категорії

Мал. 1.2. Структура відділу збуту та зовнішньоекономічних зв’язків

Головними споживачами і зарубіжними партнерами комбінату є металургійний комбінат Хута Катовице С.А. та металургійний комбінат "Хута ім. Т.Сендземира" у Польщі; металургійний комбінат "АТ Нова Хута" у Чехії; металургійний комбінат "U.S. Still, Kosice", Словаччина; металургійний комбінат "Сартид" AD у Югославії; болгарський металургійний комбінат "Креміковці EAD"; металургійний комбінат "Сідекс" у Румунії; меткомбінат Linkway Internatinal Limited у Китаї, металургійний комбінат U.S.Steel Serbia у Сербiї, металургійний комбінат "Фест Альпине" у Австріі. Також споживачами продукції є підприємства Швеції, Росії, Німеччини, Китаю.

Табл. 1.2. Динаміка та доля експорту в загальному обсязі продукції
Показники Роки
2004 2005 2006 2007 2008
Відсоток експорту в загальному обсязі виробленої продукції, % 31,6 36,06 36,1 30,52 29,5
Обсяг відвантаженої продукції, тон 977 112 1 816 679 1 929 100 2 677 112 3 001 451

Аналізуючи динаміку експорту підприємства ВАТ «Південний ГЗК» необхідно виділити успішне зростання обсягів відвантаженої продукції. Вирішальний вплив на постійне збільшення обсягів експортної продукції чинив стабільний попит на готову продукцію зі сторони споживачів зарубіжжя та розширення ринків збуту.

Експорт залізорудної продукції ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" за період 2004-2008 років здійснювалася переважно у країни Східної Європи (див. Додаток В) – Польщу, Чехії та Словаччину та Болгарію.

З 2005 року коло клієнтів комбінату щорічно розширюється. Це, в першу чергу, країни Далекого Сходу (Сирія, Пакистан, Індія), Китай, країни Північної та Південної Африки, країни Центральної Європи, що призвело до збільшення обсягів відвантаженого продукції закордон за період 2003 – 2008 майже в 3 рази.

Сталі зв’язки відіграють важливу роль в експортній діяльності підприємства ВАТ «Південний ГЗК», що відповідно позначається на обсягах поставок до цих країн. Так, найбільшу питому вагу мають підприємства Польщі та Чехії. За рахунок збільшення країн-партерів, питома вага цих країн в структурі експорту дещо зменшилася у порівняні з 2004 – 2008 рр. проте обсяг поставок в ці країни суттєво збільшився.

2.2. Технологія здійснення зовнішньоекономічних угод

ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність дотримується стратегії концентрації, реалізуючи свою продукцію (концентрат та агломерат) на існуючих ринках збуту. Підприємство здійснює реалізацію експортної продукції лише за прямими експортними контрактами і не реалізує свою продукцію за бартерними угодами, на умовах консигнації, не здійснює реекспортних операцій, операцій з давальницькою сировиною тощо.

ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" реалізує свою продукцію на зовнішні ринки на умовах DDU – західний кордон України через іноземні посередницькі фірми, та в Україну (в першу чергу, це імпорт устаткування та необхідних матеріалів) за гривні на умовах FCA, EXW– ст. Роковата або Вечірній Кут, тобто без залізничного тарифу.

EXW (Франко завод) – умова, яка покладає мінімальні обов’язки на продавця і передбачає, що покупець повинен нести всі витрати і ризики, пов’язані з перевезенням товару від підприємства продавця до місця призначення. FCA (Франко перевізник) – умова, яка використовується у випадку неспроможності покупця виконати прямо чи опосередковано експортні формальності за умови згоди продавця нести витрати й ризики за відвінтаження товару. DDU (Поставка без сплати мита) – умова, яка означає, що продавець надає товар, який не пройшов митне очищення і нерозвантажений з прибулого транспортного засобу, у розпорядження покупця в названому місці призначення. Відповідальність, ризики і витрати за відвантаження товару залежать від того, ким контролюється обране місце поставки.

Основною формою міжнародного співробітництва ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" є міжнародна торгівля, а саме експортно-імпортні операції. Підприємство здійснює імпортні операції для закупки машин, обладнання, різних матеріалів, та експортні операції для продажу залізорудного концентрату та агломерату. Всі зовнішньоторговельні операції оформлюються контрактом купівлі-продажу.

Зовнішньоторговельний контракт – це домовленість про взаємні поступки зарубіжних партнерів, де кожний бере на себе певні зобов'язання. Метою однієї сторони при цьому є отримання товару, а іншої – отримання виручки за товар.

Складання будь-якого, в тому числі і експортного контракту, є досить ємним процесом. Перше за все, працівник договірного бюро відділу маркетингу на протязі п'яти робочих днів із дня реєстрації заявки зобов'язаний:

1. Скласти і погодити з контрагентом проект договору.

2. Одержати в разі потреби консультації в працівників структурних підрозділів комбінату.

3. Нанести на проект договору таблицю візування.

4. Завізувати начальнику відділу маркетингу.

5. Передати один екземпляр проекту договору працівнику відділу ініціатора з обов'язковою оцінкою в книгах реєстрації.

Після того, як працівник прийняв проект договору, він зобов'язаний:

1. Завізувати його в посадових осіб комбінату в порядку зазначеному в таблиці візування з обов'язковим заповненням усіх граф.

2. Повернути його в договірне бюро відділу маркетингу, з обов'язковою реєстрацією в книзі обліку.

Останній етап – це надання начальником відділу маркетингу договорів на підпис генеральному директору.

Структура типового зовнішньоторговельного контракту ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" виглядає наступним чином.

1. Предмет контракту – продаж чи поставка того чи іншого товару. Слід вказати детально вид, марку, модель. Якщо ж товар поставляється в асортименті, то всі види товару повинні бути перераховані у специфікації, що додається до контракту та є його невід'ємною частиною.

2. Кількість та якість товару. При визначенні кількості товару у контракті встановлюються одиниці виміру. Важливе значення має зазначення про необхідність визначення якості товару, тобто властивостей товару, які визначають його придатність для використання.

3. Ціна та загальна вартість контракту. Це неодмінно один з найважливіших пунктів контракту купівлі-продажу. У контракті зазначаються: одиниця виміру, за яку встановлюється ціна, базис ціни, валюта ціни. Сторони обговорюють ціну, тобто чи входять до неї витрати, пов'язані з відправкою вантажу, витрати за тару, пакування та маркування. Ціна може бути виражена у валюті експортера, імпортера або у валюті третьої країни. Найчастіше при підписанні такого контракту обирається американський долар або євро.

4. Умови та строки поставки. У цьому розділі обговорюються базисні умови поставки – Інкотермс-2000, місце, куди поставки товару та строки поставки. Строком поставки може бути певний календарний день поставки, період, протягом якого повинна бути здійснена поставка, кількість днів (тижнів, місяців) з моменту підписання контракту.

5. Умови здачи-приймання товару, санкції та рекламації. Здача-приймання товару здійснюється: по кількості – шляхом перерахунку або зваження товару, та по якості – на основі документа, який підтверджує відповідність якості умовам контракту. Тут також встановлюються права та обов'язки сторін у випадку невідповідності якості поставленого товару умовам договору.

6. Умови платежу. У контракті встановлюються валюта платежу, строк платежу, спосіб платежу та форми розрахунків. Також тут зазначаються штрафні санкції за прострочений платіж та за затримку поставки товару, а також перелік документів, які продавець повинен надати покупцю. Розрахунки між ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" та його партнерами здійснюються зачисленням коштів покупця на відкритий рахунок у банку продавця, використовуючи платіжне доручення банку та безвідзивний акредитив. Тобто платіж здійснюється, найчастіше у доларах США або євро, шляхом банківського переводу на рахунок продавця на основі рахунка – фактури, виставленого продавцем за партію товару. Зі згоди сторін допускається передоплата за поставлений товар. Також обговорюється термін оплати за продукцію, який залежить від умов оплати, які описуються в контракті.

7. Повідомлення про поставку. Після поставки продукції, згідно умов покупцю передається відповідне повідомлення про наявність продукції на складі; до повідомлення надається рахунок в трьох екземплярах, пакувальний лист, сертифікат якості та сертифікат походження.

8. Пакування та маркування. Якість упаковки визначається відповідними стандартами, технічними умовами та переліком вимог. Вартість упаковки найчастіше включається в ціну товару. Маркування вантажу – супровідна інформація, що включає реквізити імпортера, номер контракту, тощо та повинна відповідати стандартам, прийнятим заводом-виробником.

9. Відповідальність сторін. За невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе обов'язків винна сторона повинна відшкодувати іншій стороні усі завдані збитки.

10. Форс-мажор – обставини непереборюваної сили, тобто ті, які не залежать від бажання сторін, такі як повінь, пожежа, сезонні природні явища, інше стихійне лихо, війна та воєнні дії, блокада, ембарго, інші міжнародні санкції, валютні обмеження, інші дії державних органів, які створюють неможливість виконання зобов'язань по контракту. При настанні таких подій сторони звільняються від виконання зобов'язань по контракту протягом часу дії цих обставин. Виникнення даних обставин не є підставою або виправданням для не сплати або не поставки товару або послуг, поставлених до їх виникнення.

11. Арбітраж – це порядок розглядання спорів. Цей порядок повинен зазначатися у тексті договору разом з найменуванням арбітражної організації, якій належить розглядання усіх спорів, що виникли з приводу виконання договору.

За домовленістю ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" та його контрагентів у зовнішньоекономічних договорах можуть визначатися додаткові умови: урегулювання спорів у судовому порядку,страхування, гарантії якості, умови залучення субвиконавців договору, агентів, перевізників, визначення норм навантаження (розвантаження), умови передачі технічної документації на товар, збереження торгових марок, порядок сплати податків, митних зборів, різного роду захисні застереження, з якого моменту договір починає діяти, кількість підписаних примірників контракту, можливість та порядок унесення змін до договору та ін.

У кінці тексту контракту приводяться юридичні адреси та підписи сторін.

Усі контракти комбінату обов'язково оформлюються документально. Продавець обов'язково повинен передати покупцю такі документи:

- рахунок – фактура з відміткою митниці;

- транспортна накладна;

- вантажна митна декларація;

- сертифікат походження (СТ-1);

- сертифікат якості;

- сертифікат відповідності, якщо товар підлягає обов'язковій сертифікації.

Необхідно зазначити, що належне виконання міжнародних контрактів в сучасних умовах господарювання є необхідною умовою успішних взаємовідносин між контрагентами різних країн. В іншому випадку, до сторони-порушника застосовуються різного виду штрафні санкції, які зазначені у зовнішньоекономічних контрактах та передбачені національним чи міжнародним законодавством, мета яких полягає у відшкодування витрат потерпілій стороні.

2.3. Міжнародний маркетинг

Світовий ринок залізорудної сировини являє собою налагоджену систему, сталу до змін. За останні роки збільшилось виробництво продуктів прямого відновлення заліза, більш дорогої сировини, що використовується у виробництві якісних електросталей. Сучасну організацію залізорудної промисловості світу визначають наступні фактори: наявність родовищ залізної руди; система довгострокових угод, яка фактично блокує появу нових учасників на ринку залізної руди та послаблює конкуренцію; концентрація виробничих сил у руках вузького кругу компаній; політичні мотиви країн-імпортерів.

Міжнародний ринок залізної руди можна географічно поділити на два крупних сегмента – Атлантичний та Тихоокеанський. Більш детальне ділення включає п’ять елементів: Західна Європа, країни Східної та Південно-Східної Азії, Північна Америка, близькосхідні країни та Латинська Америка. останні три регіони грають на ринку підпорядковану роль відносно перших двох. На азіатському сегменті ринку Японія є лідером групи країн-споживачів залізної руди, інші члени групи, як правило, підтримують політику цієї країни. З боку постачальників сировини на цій частині ринку головна роль належить Австралії, Бразилії та Індії. В Західній Європі головними споживачами є Німеччина спільно з Францією, Великобританією та Італією. Серед постачальників найбільш сильний вплив на ринок мають Бразилія, Австралія, Швеція та Канада. Північноамериканський ринок є в значній мірі ізольованим через кооперації Канади та США, в районі Великих озер.

Світові запаси залізних руд складають близько 213 млрд. тонн. Значними підтвердженими запасами залізної руди, більше за 3 млрд. тонн, мають 7 країн. Їх сумарна частка складає 80% від світових запасів та розподілена наступним чином: Росія – 17%, Україна – 10%, Австралія – 10%, США – 9%, Канада – 7% , Бразилія – 6%, Китай – 5%. Максимальні за обсягами потоки йдуть з Австралії в Японію, Китай, країни Західної Європи та Південну Корею, а СНГ (Росія та Україна) поставляє руду в країни Східної Європи. Крім того, важливе значення має експорт руди з Індії в Японію, з Канади у країни Західної Європи та США, а також із Мавританії у країни Західної Європи.

Характеристики товарної залізної руди можуть сильно відрізнятись. Окрім наявності заліза у складі руди (більш низький рівень знижує загальну ціну через витрати на транспортування неметалевого матеріалу), на ціну руди впливає склад таких елементів, як алюміній, кремній, марганець, а також вологість руди та її структура. Ці параметри сировини оцінюються за схемою подібної оцінки складу заліза. Марки залізної руди розрізняються також за такими характеристиками, як втрата ваги на проколювання, ламкість, межа міцності при стисканні. Собівартість залізної руди складається з двох основних компонентів: виробничі витрати та транспортні витрати. Виробничі витрати складаються з витрат на видобування руди та витрат на її збагачення. Транспортні витрати складаються з витрат за залізничний та морський транспорт, вартість перевалки вантажу в порту. Інколи частка витрати на транспортування продукції у вартості руди досягає 70% від вартості сировини, тому ціни на різні марки руди можуть серйозно відрізнятись в залежності від країни відвантаження, і навіть всередині однієї країни. Ці два компоненти визначають конкурентоспроможність продукту на ринку.

Ціни на руду встановлюються на рік чи більший строк у ході щорічних переговорів, що проводяться між головними виробниками та споживачами залізної руди. Не дивлячись на те, що фіскальний рік в Японії починається з 1 квітня, і всі контракти укладаються, спираючись на цей базис, а в Західній Європі - виходячи з календарного початку року, переговори на Атлантичному та Тихоокеанському ринках – одночасно у листопаді-лютому. Як правило, результат переговорів на європейському ринку залежить від результату переговорів між Японією та Австралією. У якості середньої базової ціни звичайно береться ціна на рудний дріб’язок бразильської компанії CVRD, визначена в ході переговорів між цією компанією та сталеплавильними заводами Німеччини.

Система визначення цін на річний період не завжди вигідна учасникам ринку, оскільки ці ціни не змінюються у залежності від різних подій, що впливають на ринок протягом року. Крім того, існує певний “ефект запізнювання” пізньої реакції цін на ринок. Немалу роль у цьому грає і наявність крупних складських запасів руди у сталеволитійних та видобувних компаній. При системі, що склалась, ринок залізної руди більш стійкий до змін, ніж ринок сталі. У зв’язку з тим, що існує велике різноманіття залізорудних матеріалів з різними якостями і немає єдиного стандарту, біржова торгівля на цей вид сировини не проводиться.

ВАТ “Південний ГЗК” зовнішньоекономічну діяльність здійснює за трьома основними напрямками, згідно з номенклатурою. Перший вид продукції, який йде на відвантаження – це залізорудний концентрат. Він експортується переважно металургійним заводам у країни Східної Європи та Китаю. Другий вид продукції – це металопродукція, яка відвантажується підприємствам Італії, Марокко, Тунісу, Туреччини, Індії, Латвії, Литви, Естонії, Румунії, Сирії, Пакистану, Азербайджану, Молдови, Сенегалу, Болгарії, Уганди, Казахстану, Киргизії, Танзанії, Вірменії, Росії, Алжиру, ОАЕ, Ірану, Камеруну, Буркіна-Фасо, Іспанії. І третій вид товару – аглоруда, яка йде на експорт заводам у такі країни: Польща, Чехія, Словаччина, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Австрія, Угорщина.

Залізорудний концентрат експортувався за період 2003-2008 років металургійним заводам в такі країни, як Австрія, Польща, Чехія, Болгарія, Югославія, Словаччина та Румунія.

Експорт залізорудної продукції ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" за період 2003-2008 років здійснювалася переважно у країни Східної Європи (див. Додаток В) – Польщу, Чехії та Словаччину та Болгарію.

З 2005 року коло клієнтів комбінату щорічно розширюється. Це, в першу чергу, країни Далекого Сходу (Сирія, Пакистан, Індія), Китай, країни Північної та Південної Африки, країни Центральної Європи, що призвело до збільшення обсягів відвантаженого продукції закордон за період 2003 – 2008 майже в 3 рази.

Сталі зв’язки відіграють важливу роль в експортній діяльності підприємства ВАТ «Південний ГЗК», що відповідно позначається на обсягах поставок до цих країн. Так, найбільшу питому вагу мають підприємства Польщі та Чехії. За рахунок збільшення країн-партерів, питома вага цих країн в структурі експорту дещо зменшилася у порівняні з 2004 – 2008 рр. проте обсяг поставок в ці країни суттєво збільшився.

Питання удосконалення експортної збутової діяльності гірничодобувних підприємств є актуальним на сучасному етапі за наступними причинами. По-перше, ринки залізорудної сировини існують на протязі багатьох років і їх структура та сегментація практично не піддається змінам. За останні роки збільшилось виробництво продуктів прямого відновлення заліза, більш дорогої сировини, що використовується у виробництві якісних електросталей. По-друге, пропозиція залізорудної сировини залишається на високому рівні, а попит є величиною змінною, в залежності від попиту на таку продукцію, як чавун та сталь. По-третє, гірничо-збагачувальні комбінати мають обмежений асортимент продукції і можливість швидко змінити цей асортимент. Що стосується безпосередньо ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", то залізорудна сировина традиційно має ринок збуту у Східній та Центральній Європі і не має можливостей поки що виходити на ринки Західної Європи та США за причини невідповідності якісних характеристик.

2.4. Діагностика зовнішньоекономічного потенціалу та економічних відносин підприємства.

Як вже було зазначено, підприємство ВАТ «Південний ГЗК» має чисельні зовнішньоекономічні зв'язки з багатьма підприємствами світу. ВАТ “Південний ГЗК” зовнішньоекономічну діяльність здійснює за трьома основними напрямками, згідно з номенклатурою. Перший вид продукції, який йде на відвантаження – це залізорудний концентрат. Він експортується переважно металургійним заводам у країни Східної Європи та Китаю. Другий вид продукції – це металопродукція, яка відвантажується підприємствам Італії, Марокко, Тунісу, Туреччини, Індії, Латвії, Литви, Естонії, Румунії, Сирії, Пакистану, Азербайджану, Молдови, Сенегалу, Болгарії, Уганди, Казахстану, Киргизії, Танзанії, Вірменії, Росії, Алжиру, ОАЕ, Ірану, Камеруну, Буркіна-Фасо, Іспанії. І третій вид товару – аглоруда, яка йде на експорт заводам у такі країни: Польща, Чехія, Словаччина, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Австрія, Угорщина.

З кожним роком ВАТ "Південний ГЗК" знаходить все більше і більше зарубіжних споживачів для своєї продукції гірничорудної промисловості. Так, у 2003 році між комбінатом та іноземними підприємствами було підписано 29 договорів з 19 країнами на суму 3 287 195,2 дол. США, а у 2007 році – вже 62 контракти з 52 країнами, вартість яких склало 78 392 734,6 дол. США.

Структуру поставок продукції ВАТ «Південний ГЗК» наведено у Додатку В.

Можна зробити висновок, що з 2005 року коло клієнтів комбінату щорічно розширюється. Це, в першу чергу, країни Далекого Сходу (Сирія, Пакистан, Індія), Китай, країни Північної та Південної Африки, країни Центральної Європи, що призвело до збільшення обсягів відвантаженого продукції закордон за період 2003 – 2008 майже в 3 рази.

Сталі зв’язки відіграють важливу роль в експортній діяльності підприємства ВАТ «Південний ГЗК», що відповідно позначається на обсягах поставок до цих країн. Так, найбільшу питому вагу мають підприємства Польщі та Чехії. За рахунок збільшення країн-партерів, питома вага цих країн в структурі експорту дещо зменшилася у порівняні з 2003 – 2005 рр. проте обсяг поставок в ці країни суттєво збільшився.

Оцінка економічних результатів підприємства від здійснення експортної діяльності наведено у табл.2.1.

Табл. 2.1. Динаміка та доля експорту в загальному обсязі продукції
Показники Роки
2004 2005 2006 2007 2008
Відсоток експорту в загальному обсязі виробленої продукції, % 31,6 36,06 36,1 30,52 29,5
Обсяг відвантаженої продукції, тон 977 112 1 816 679 1 929 100 2 677 112 3 001 451
Виручка від реалізації експортних угод, тис. грн. 306 088 489 611 518 793 1 085 034 1 655 788
Чистий прибуток від реалізації експортних угод, тис. грн. - 213 411 371 541 617 581 1 408 731

Аналізуючи міжнародну економічну діяльність ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" за період 2004-2008 роки, не можна сьогодні однозначно сказати про її ефективність. До серпня 2008 року обсяг експортних угод та обсяг відвантаженої продукції поступово збільшувався з 977 112 т. у 2004 році до 3 001 451 т. у 2008 році. Вирішальний вплив на постійне збільшення обсягів виробництва чинили стабільний попит на готову продукцію зі сторони споживачів з України та зарубіжжя.

Враховуючи сьогоднішні тенденції та кон’юнктуру світових цін та попиту, на підприємстві простежується тенденція зниження активності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, яка виражається у зменшенні обсягу реалізації продукції закордон, зниженні кількості укладених міжнародних контрактів з партнерами та нестабільному отриманні валютних надходжень. Причиною цього являється посилення конкурентної боротьби на ринку залізорудної сировини, суттєве зниження попиту на металопродукцію з боку головних споживачів – машинобудування та будівельної галузі, надшвидка зміна потреб споживачів, посилення вимог щодо якості виробленої продукції.

Всі кошти від реалізації продукції підприємства спрямовуються на закупівлю матеріалів, сировини, запасних частин, реконструкцію будівництва об’єктів, закупівлю обладнання для потреб підприємства, удосконалення і переобладнання виробничо-технічної бази.

Тому, крім безпосередньо експорту ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" реалізує деякі інвестиційні проекти, переважно пов’язані з імпортом та поставками обладнання для безпосереднього виробничого процесу, наприклад, транспортерних стрічок або стикувальних матеріалів, підприємствами Швеції, Німеччини, Росії та Польщі. Причому щороку зростають обсяги імпортних поставок і асортимент продукції: у 2004 році загальна сума імпорту (15 найменувань) склала 3 890 099,99 дол. США, у 2005 році – 6 816 560,74 дол. США (23 найменуваня), а вже у 2007 році – 9 045 413,3 дол. США (39 найменувань).

Імпортовано у 2004 році було моторні мастила (на суму 147 578, 66 дол. США), індустріальні мастила (173 115 дол. США), мінеральні турбінні мастила (43 268,4 дол. США), шпали (26 122 дол. США), транспортерна лента (4 500 015,49 дол. США). У 2005 році комплектуючих і матеріалів імпортовано на загальну суму 4 890 099,99 дол. США, у тому числі резинова футерівка - 95 198,0 дол. США, запчастини до екскаваторів - 156 435,0 дол. США, запчастини до насоса - 129 511,9 дол. США, болти закріплення футерівки - 30 088,0 дол. США, плити торцеві - 52 269,0 дол. США, датчик рівня FDU81- 962,51 дол. США. А у 2005 році асортимент імпортних комплектуючих, які необхідні були для безперебійного видобутку та збагачення залізорудного концентрату та доменного агломерату, склав 19 найменувань. Загальна сума імпорту за 2006 рік на ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" дорівнювала 4 734 366,45 дол. США

Імпорт комплектувальних матеріалів на ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" у 2007 році має дуже розгалужену структуру. Найбільшу кількість найменувань необхідних матеріалів було імпортовано з Росії: резинова футеровка та плити торцеві для млинів, електродвигуни, запасні частини до екскаваторів, вібраційні грохота, гусеничні трактори та запчастини до них, вугіль, генератори до екскаваторів, кран залізодорожний, запчастини до дробівок, пілотне устаткування флотації. З Швеції було імпортовано запчастини станку бурового та частини дробівки; з Німеччини – гідравлічні преси та запчастини до них; Бєларусь забезпечує комбінат транспортними засобами. Загальна сума отриманої імпортної продукції з цих країни становила 67 459 457,2 грн.

Організаційна структура ВАТ “Південний ГЗК” об’єднує 26 промислових цехів з чисельністю біля 9392 працівників і 9 підрозділів непромислового характеру з чисельністю 844 чоловік. Специфіка виробництва вимагає мати велику організаційну структуру, а отже і значну чисельність працівників. Відомості щодо кількісного складу персоналу підприємства та продуктивності праці наведено у табл.2.2.

Табл. 2.2
Показники Роки
2004 2005 2006 2007 2008
Середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості осіб, осіб 9 299 9 066 9 525 9144 9114
Фонд оплати праці, тис. грн. 115 367,0 162 220,7 185 827 216 814 254 582
Продуктивність праці, тис. грн на працівника 94 554 166 139 181 471 307 301 504 585

Як видно з таблиці, продуктивність праці за період 2004-2008 на підприємстві зросла майже в 5 разів – з 94 554 грн. у 2004 до 504 585 грн. у 2008 році, що позитивно вплинуло на значення показника чистого прибутку

Також, виявляючи турботу про поліпшення екологічної ситуації в місті Кривий Ріг, умов праці робітників підприємства та жителів району, ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" вкладає значні кошти у заходи щодо охорони навколишнього середовища. виділення значних коштів на заходи щодо охорони навколишнього середовища, розмір яких збільшився до 16,6 млн. грн у 2008 році.

2.5. Аналіз фінансового стану та оподаткування підприємства і його міжнародних економічних операцій.

Фінансова діяльність будь якого підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.

Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної оцінки фінансового стану підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану. Інформаційною базою для оцінки та аналізу фінансового стану ВАТ "Південний ГЗК" є форма №1 "Баланс підприємства" і форма №2 "Звіт про фінансові результати".

Фінансове положення підприємства визначається ступенем фінансової незалежності від зовнішніх джерел фінансування діяльності. Тому потрібно простежити динаміку основних показників фінансової стійкості та стабільності підприємства ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат".

Стійкість фінансового стану ВАТ "Південний ГЗК" залежить перш за все від його місця та ролі на ринках, де реалізується, або де купуються фактори виробництва. Для оцінки стану підприємства на ринках готової продукції порівнюють об'єм його продажу, виручку та ціни реалізації. Однак абсолютні показники мало про що можуть сказати. Для оцінки активності ВАТ "Південний ГЗК" на ринку використаємо показники ліквідності, фінансової стійкості, активності і ефективності.

Діагностика платоспроможності підприємства здійснюється шляхом порівняння наявності та одержання коштів з платіжними зобов’язаннями першої необхідності.

Критерієм оцінки платоспроможності підприємства являється ліквідність. Аналіз поточної платоспроможності доцільно оцінювати на підставі звітного балансу, порівнюючи платіжні засоби з терміновими зобов’язаннями з використанням платіжного календаря. Підприємство вважається ліквідним, якщо воно в змозі виконувати свої короткострокові зобов'язання: розраховуватися з кредиторською заборгованістю (у тому числі, по заробітній платні, платежам в бюджет і позабюджетні фонди); по авансам отриманим; по короткостроковим кредитам та займам.

До основних показників ліквідності відносять коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт миттєвої ліквідності та співвідношення між дебіторською те кредиторською заборгованістю. Ці показники занесені у табл. 2.3.

Табл.2.3.Аналіз ліквідності балансу комбінат за 2004-2008 рр.

№ п/п Показник Формула

Рядки

балансу

Роки
2004 2005 2006 2007 2008
1 Коеф. абс. ліквідності 0,015 0,762 0,410 0,525 0,828
2 Коеф. пот. ліквідності 0,932 1,196 1,335 1,132 1,187
3 Коеф. мит. ліквідності 0,591 0,973 1,103 0,931 0,864
4

Коеф. співвід.

ДЗ і КЗ

0,63 1,28 1,14 1,03 1,22

Аналізуючи розраховані значення таблиці 2.3, можна зробити висновок, що ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" мало нестабільне фінансове становище у 2004 та 2005 роках. Це свідчить про значну частку кредиторської заборгованості у даних роках. У 2006 та 2007 рр. відбулось поліпшення ситуації, про що говорить нормальна стійкість фінансового стану підприємства. Але це налагодження було короткостроковим, так як 2008 рік також характеризуються нестійким фінансовим станом комбінату. Це підштовхує на роздуми, щодо скорочення своїх короткострокових зобов’язань шляхом отримання коштів від дебіторів.

Табл. 2.4.Визначення типу фінансової стійкості комбінату за 2004-2008 роки

Роки Розрахунок Тип фін. стійкості
2004

З < ОЗв +ДК+КК,

191 407 < 1 058 628 – 1 096 438 +0+506 124

191 407 < 468314

нестійкий фінансовий стан
2005

З < ОЗв +ДК+КК,

155 455 < 1 110 034 – 1 031 061 + 57 830 + 600 260

155 455 < 737063

нестійкий фінансовий стан
2006

З < ОЗв +ДК,

187 098 < 1 177 965 – 1 030 684 + 122 254

187 098 < 269535

нормальна стійкість
2007

З < ОЗв +ДК+КК,

175 879 < 915 763 – 1 024 522 + 224 466 + 594 534

175 879 < 710241

нормальна стійкість
2008

З < ОЗв +ДК+КК,

248 651 < 947 201 – 1 033 250 + 229 901 + 608 980

248 651 < 752832

нестійкий фінансовий стан

Аналізуючи розраховані значення таблиці 2.4, можна зробити висновок, що ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" мало нестабільне фінансове становище у 2004 та 2005 роках. Це свідчить про значну частку кредиторської заборгованості у даних роках. У 2006 та 2007 рр. відбулось поліпшення ситуації, про що говорить нормальна стійкість фінансового стану підприємства. Але це налагодження було короткостроковим, так як 2008 рік також характеризуються нестійким фінансовим станом комбінату. Це підштовхує на роздуми, щодо скорочення своїх короткострокових зобов’язань шляхом отримання коштів від дебіторів.

Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат і т.д. Вони більш повно, чим прибуток, характеризують остаточні результати господарювання, тому що їхня величина показує співвідношення ефекту з наявними чи використаними ресурсами, їх застосовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні.

Показники рентабельності ВАТ «Південний ГЗК» наведені у ДодаткаД, а вихідні дані для розрахунку у Додатку А. Результати зведено у табл. 2.8.

Табл.2.8. Показники рентабельності комбінату за 2004-2008 рр.

№ п/п Показники оцінки Роки
2004 2005 2006 2007 2008
1 Рентабельність продажу 0,14 0,17 0,17 0,21 0,24
2 Рентабельність основної діяльності 0,17 0,20 0,18 0,24 0,29
3 Рентабельність власного капіталу 0,24 0,18 0,15 0,16 0,11
4 Рентабельність усього ка­піталу підприємства 0,63 0,52 0,47 0,51 0,81
5 Рентабельність перманент­ного капіталу 0,97 0,88 0,84 1,12 1,68

Зробивши розрахунки, можна окреслити ситуацію фінансового становища ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" за допомогою аналізу показників рентабельності підприємства. Коефіцієнт рентабельності продажу характеризує розмір прибутку, що надходить на підприємство з кожної гривні від продажу продукції (робіт, послуг), тобто рентабельність продаж характеризує доходність основної діяльності підприємства. Згідно розрахункам у досліджувані п’ять років ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" мало прибуток від реалізованої продукції, наданих послуг та виконаних робіт відносно однакового розміру, крім 2004 року, де підприємство зазнало збитків.

Рентабельність основної діяльності показує скільки прибутку припадає на 1 грн. витрат, характеризує ефективність управління підприємством. Цей показник у 2001-2003 роки мав тенденцію до збільшення, а в наступні роки різко впав. Це означає, що управління в перші досліджувані роки було більш ефективним ніж в наступні, що відображається на зниженні випуску продукції та погіршення успішності економічної діяльності.

Період окупності власно­го капіталу характеризує, наскільки ефективно використовуються активи з точки зору обсягу реалізації. Чим вищий оборот, тим ефективніше використовуються активи. Значення цих показників на ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" зростає з кожним роком, крім 2004 року, де спостерігається спад виробництва, що свідчить про раціональне та ефективне використання активів на підприємстві.

Завдяки використаній системі взаємозв'язаних показників рентабельності, кожний з яких несе однакове навантаження як для робітників підприємства так і для користувачів фінансової інформації (менеджерів, акціонерів, інвесторів та кредиторів), фінансово-економічної оцінки поточного стану підприємства можна зробити чітку картину ефективності використання активів та капіталу для отримання прибутку та покращення інвестиційного клімату на підприємстві. Тобто на основі отриманих показників, можна відмітити, що рентабельність ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", яка визначає його доходність, має відносно позитивну сторону. Це дає можливість для майбутнього співробітництва з інвесторами та кредиторами для залучення коштів.

В умовах обмеженості ресурсів підприємцю постійно доводиться обирати оптимальні співвідношення між набором економічних ресурсів та обсягами виробництва.

ВИСНОВКИ

У сучасних умовах жодна країна не може існувати відокремлено від економічних світогосподарських процесів, тому виникає необхідність участі у міжнародних економічних відносинах, у світовій торгівлі.

Інтеграція підприємств у міжнародне господарське середовище є одним з найважливіших процесів входження України у ринковий простір. Ефективне здійснення зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств можливе за умови оволодіння тією часткою світового ринку, яка відповідає можливостям природно-економічного та науково-технічного потенціалу держави.

Вихід підприємства на зовнішній ринок, участь у міжнародній економічній діяльності дозволяє розширити ринки збуту, підвищити ефективність виробництва, збільшити дохід. Тому питання участі українських підприємств у зовнішньоекономічній діяльності є дуже важливим.

Основу сучасних міжнародних економічних відносин складають світогосподарські зв'язки на мікрорівні (між фірмами, компаніями різних країн, окремими підприємцями) та на макрорівні (між країнами світу). Конкурентоспроможність окремих підприємств та галузей на зовнішньому ринку визначає конкурентний статус країни вцілому. Ускладнення виробничо-збутових і науково-технічних зв'язків на сучасному етапі розвитку виробничих сил суспільства зростає в геометричній прогресії, тим більше, якщо такі зв'язки реалізуються в межах світового господарства. Крім того, високий рівень розвитку конкурентних сил, що діють на міжнародному рівні господарювання, вимагає від суб'єкта зовнішньоекономічних зв'язків прийняття адекватних, гнучких, нестандартних і стратегічних управлінських рішень, ступінь ризику яких на зовнішніх ринках значно підвищується.

Проаналізувавши діяльність ВАТ «Південний ГЗК», можна зробити певні висновки щодо його фінансово-виробничих можливостей.

Аналізуючи дані випуску основної продукції за 2003-2007 рр., можна стверджувати, що за останні роки обсяг виробництва головних видів продукції ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" – концентрату та агломерату – поступово збільшується - концентрату з 3 366 млн. т з масовою часткою заліза 58,4% у 2003 р. до 4,097 млн. т з масовою часткою заліза 65,85 % у 2008 р. і виробництва агломерату з 5,25 млн. т до 8,7 млн. т. у 2007 році. У 2008 році виробництво основних видів продукції скоротилось майже до рівня 2006 року – концентрату до 7,5 млн. т. та агломерату до 3,68 млн. т. відповідно. Головними причинами такого скорочення є фінансова криза, яка охопила ГМК України, і як наслідок – суттєве падіння попиту і рівня цін на сировину і металопродукцію.

Проводячи аналіз основних техніко-економічні показники ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" за 2003-2008 роки, необхідно визначити позитивну тенденцію в його діяльності, оскільки значення таких показників як чистий дохід, виручка від реалізації, чистий прибуток та продуктивність праці (середньорічний виробіток продукції на 1 працівника) з кожним роком збільшуються. Так, виручка від реалізації продукції з 2004 року збільшується щорічно на 54,8% у 2005, на 13,3% у 2006, 86% у 2007 та 56 % у 2008 році відповідно. Все це вплинуло на зростання показнику чистого прибутку підприємства, який зріс з 25 826 грн. у 2005 році до 2 283 369 грн. у 2008. Продуктивність праці за період 2004-2008 на підприємстві зросла майже в 5 разів – з 94 554 грн. у 2004 до 504 585 грн. у 2008 році.

В той же час, не дивлячись на стабільне зростання попередніх показників, значення собівартості виробленої продукції та собівартості реалізованої продукції також має тенденцію до збільшення з року в рік, що є негативною характеристикою, адже в умовах постійного загострення конкурентної боротьби і обмеженого попиту з боку покупців, саме собівартість продукції справляє найістотніший вплив на рівень і динаміку ефективності виробництва продукції. За принципом ланцюгової реакції вона суттєво впливає на розмір таких показників як чистий дохід та чистий прибуток.

Крім фізично та морально зношеного технологічного обладнання і недосконалої виробничо-технічної бази підприємства, на постійне зростання показника собівартості виробленої продукції ВАТ «Південний ГЗК» постійно впливають: підвищення тарифів на залізничні перевезення; підвищення вартості енергоносіїв, підвищення видатків на охорону навколишнього середовища та інш. Все це спричинило підвищення собівартості продукції комбінату за період 2004-2008 рр. майже у 2 рази. Тому питання удосконалення виробничо-технічної бази на підприємстві є одним із найактуальніших і таким, яке потребує негайного вирішення. Адже через високу собівартість продукції, враховуючи світові тенденції та кон’юнктуру цін, підприємство може втратити свої позиції на ринку залізорудної сировини як в межах України, так і поза її кордонами.

Аналізуючи динаміку експорту підприємства ВАТ «Південний ГЗК» необхідно виділити успішне зростання обсягів відвантаженої продукції. Вирішальний вплив на постійне збільшення обсягів експортної продукції чинив стабільний попит на готову продукцію зі сторони споживачів зарубіжжя та розширення ринків збуту.

коло клієнтів комбінату щорічно розширюється. Це, в першу чергу, країни Далекого Сходу (Сирія, Пакистан, Індія), Китай, країни Північної та Південної Африки, країни Центральної Європи, що призвело до збільшення обсягів відвантаженого продукції закордон за період 2003 – 2008 майже в 3 рази.

Сталі зв’язки відіграють важливу роль в експортній діяльності підприємства ВАТ «Південний ГЗК», що відповідно позначається на обсягах поставок до цих країн. Так, найбільшу питому вагу мають підприємства Польщі та Чехії. За рахунок збільшення країн-партерів, питома вага цих країн в структурі експорту дещо зменшилася у порівняні з 2003 – 2005 рр. проте обсяг поставок в ці країни суттєво збільшився.

Аналізуючи міжнародну економічну діяльність ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" за період 2004-2008 роки, не можна сьогодні однозначно сказати про її ефективність. Враховуючи сьогоднішні тенденції та кон’юнктуру світових цін та попиту, на підприємстві простежується тенденція зниження активності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, яка виражається у зменшенні обсягу реалізації продукції закордон, зниженні кількості укладених міжнародних контрактів з партнерами та нестабільному отриманні валютних надходжень. Причиною цього являється посилення конкурентної боротьби на ринку залізорудної сировини, суттєве зниження попиту на металопродукцію з боку головних споживачів – машинобудування та будівельної галузі, надшвидка зміна потреб споживачів, посилення вимог щодо якості виробленої продукції.

Тому питання удосконалення експортної збутової діяльності гірничодобувних підприємств є актуальним на сучасному етапі за наступними причинами. По-перше, ринки залізорудної сировини існують на протязі багатьох років і їх структура та сегментація практично не піддається змінам. За останні роки збільшилось виробництво продуктів прямого відновлення заліза, більш дорогої сировини, що використовується у виробництві якісних електросталей. По-друге, пропозиція залізорудної сировини залишається на високому рівні, а попит є величиною змінною, в залежності від попиту на таку продукцію, як чавун та сталь. По-третє, гірничо-збагачувальні комбінати мають обмежений асортимент продукції і можливість швидко змінити цей асортимент. Що стосується безпосередньо ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", то залізорудна сировина традиційно має ринок збуту у Східній та Центральній Європі і не має можливостей поки що виходити на ринки Західної Європи та США за причини невідповідності якісних характеристик.

Список використаних джерел:

1.Державна програма розвитку та реформування гірничо-металургійного комплексу на період до 2011 року / Кабінет Міністрів України. Постанова від 28.07.2004. - №967

2.Шершньова З. Є., Оборська С. В. Стратегічне управління: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999.

3.Реструктуризація підприємства. Навч. посібн. Для вищ. навч. закл. / За ред. В. М. Заболотного. – К.: Міленіум, 2001. – 440 с.

4. Василенко В.А., Шостка В.І Ситуаційний менеджмент.

5. Гутовський О. Найкращі - ті, що входять до еліти залізорудного бізнесу. // Прогрес.- 2008.- №5.- 1 січня.

6. Макогон Ю., Майорова І., Медведкін Т. ГМК України на зовнішніх ринках : стан і перспективи // Економіка України. – 2006.- №4.- квітень.

7.Татар М.С. Аналіз ефективності експортних операцій металургійних підприємств // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. - №1.

8. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Исскуство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

9.Річна фінансова звітність ВАТ «Південний ГЗК». - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://smida.gov.ua/

ДОДАТОК А Основні техніко-економічні показники підприємства за 2004-2008 рр.
Показники, тис. грн Роки
2004 2005 Відн. відхилення до попер. року, % 2006 Відн. відхилення до попер. року, %

2007

Відн. відхилення до попер. року, % 2008 Відн. відхилення до попер. року, %
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг 1 020 295 1 579 391 154,80 1 788 943

113,3

3 390 732 190 5341253 157
Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг 856 522 1 364 835 159,35 1 542 933

113,0

2 883 701 186 4598789 159
Чистий прибуток (збиток) -262 821 25 829 - 5 564

-21,5

603 889

10 854

2283369 378
Дебіторська заборгованість 776 457 643 865 82,92 633 422

98,4

335 286 -53 1713117 510
Кредиторська заборгованість 752 903 525 907 69,85 366 226

-31,6

418284 114 279680 65,7
Собівартість виробленої продукції 1 044 727 1 649 880 157,92 2 078 017

125,9

2056023 99 2365424 115,6
Собівартість реалізованої продукції 930 253 1 046 769 112,53 1 275 898

121,9

1731863 136 1903276 110
Середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості осіб, осіб 9 299 9 066 97,49 9 525

105,1

9144 96 9114 99
Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб 9 651 9 666 100,16 9 858

102,0

9 392 117 9107 96
Фонд оплати праці 115 367,0 162 220,7 140,61 185 827

114,6

216 814 116,6 254 582 117,4
Продуктивність праці, грн на працівника 94 554 166 139 175,71 181 471

109,2

307 301 169 504 585 164

ДОДАТОК Б

Табл.Б.1. Виробництво основної продукції комбінату у 2004 році

Найменування продукції Одиниця виміру Обсяг виробництва в натуральних одиницях Обсяг виробництва у грошовому виразі (у діючих цінах) (тис. грн.) Чистий доход (виручка) від реалізації за звітний період (тис. грн.)
Концентрат тис. тон 5 178,8 498 286 479 010
Агломерат тис. тон 3 366 409 361 402 513
Інші товари (послуги) 3 439 987,2
Усього 911 085 882 510

Табл. Б.2. Виробництво основної продукції комбінату у 2005 році

Найменування продукції Одиниця виміру Обсяг виробництва в натуральних одиницях Обсяг виробництва у грошовому виразі (у діючих цінах) (тис. грн.) Чистий доход (виручка) від реалізації за звітний період (тис. грн.)
Концентрат тис. тон 5 258 391 581 408 967
Агломерат тис. тон 3 919,3 440 301 445 692
Інші товари (послуги) 3 439 1 863
Усього 835 856 856 522

Табл. Б.3. Виробництво основної продукції комбінату у 2006 році

Найменування продукції Одиниця виміру Обсяг виробництва в натуральних одиницях Обсяг виробництва у грошовому виразі (у діючих цінах) (тис. грн.) Чистий доход (виручка) від реалізації за звітний період (тис. грн.)
Концентрат тис. тон 5036,7 794232,0 726889,0
Агломерат тис. тон 4097,6 706595,0 635308,0
Інші товари (послуги) 53893,0 2638,0
Усьо 1554720,0 1364835,0

Табл. Б.4. Виробництво основної продукції комбінату у 2007 році

Найменування продукції Одиниця виміру Обсяг виробництва в натуральних одиницях Обсяг виробництва у грошовому виразі (у діючих цінах) (тис. грн.) Чистий доход (виручка) від реалізації за звітний період (тис. грн.)
Концентрат тис. тон 5 267,62 815 440 833 203
Агломерат тис. тон 4 652 836 505 706 740
Інші товари (послуги) 5 626 2 990
Усього 1 657 571 1 542 933

ДОДАТОК В

Відомості щодо поставок ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" у 2004-2008 рр.

Табл.В.1. Географія експортних поставок основної продукції комбінату

Країна 2004 2005 Відх. від поперроку, % 2006 Відх. від попер. року, % 2007 Відх. від попер. року, % 2008 Відх. від попер. року, %
Вага, тис. т Питома вага, % Вага, тис. т Питома вага, % Вага, тис. т Питома вага, % Вага, тис. т Питома вага, % Вага, тис. т Питома вага, %
Австрія 218,7 8,29 187,9 7,98 85,9 255,3 8,98 82,7 301 21% 18 - - -
Польща 538,8 20,41 747,4 31,74 138,7 541,0 31,29 72,4 235 18,2 25,0 603,6 33,3 45,8
Чехія 1550,6 58,74 1039,3 44,14 67,0 714,8 41,34 68,8 115 14,0 16,1 560,2 30,8 86,3
Болгарія 222,3 8,42 68,0 2,89 30,6 - - - - - - 90,7 5,0 -
Югославія 109,3 4,14 45,5 1,93 41,6 49,1 2,84 107,9 - - - 21,5 1,4 -
Румунія - - 21,1 0,9 - - - - - - - - - -
Словаччина - - 245,3 10,42 - 268,9 15,55 109,6 30,3 10,8 11,3 255,9 14,1 844,6
Сербія і Чорногорія - - 42,7 3 - 51 6 7,2 - - - 20,7 1,2 -
Китай - - - - - - - - 151 24% - 283,6 15,6 53

ДОДАТОК Д

Вихідні дані для розрахунку фінансової стійкості

Табл.Д.1.Показники фінансової звітності комбінату за 2004-2008 рр.

Показник, тис. грн Стаття Роки
2004 2005 2006 2007 2008
Залучений капітал

480+

+620 Б

561 046 756 635 925 578 1 094 824 1 000 372
Господарські кошти

010+070+120+

+170 ЗРГК

1 61 2267 1 859 797 2 097 015 2 004 387 1 941 684
Довгострокові зобов'язання 480 Б 57 830 122 254 224 466 229 901
Власний капітал

380+430+

+630 Б

1 058 628 1 110 034 1 177 965 915 763 947 201
Підсумок балансу 640 Б 1 619 674 1 866 669 2 103 543 2 010 587 1 947 573
Сума зобов’язань по залученим коштам

420+480+620+

+630 Б

561 057 756 653 925 601 1 094 824 1 000 372

Табл. Д.2. Показники рентабельності підприємства

№ п/п Показники оцінки Порядок розрахунку
1 Рентабельність продажу

Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг)

Виручка від реалізації

2 Рентабельність основної діяльності

Прибуток від реалізації продукції

Витрати на виробництво продук­ції та її реалізацію

3 Рентабельність власного капіталу

Чистий прибуток

Середня величина власного капіталу

4 Рентабельність усього ка­піталу підприємства

Балансовий прибуток

Підсумок балансу

5 Рентабельність перманент­ного капіталу

Балансовий прибуток

Підсумок І розділу пасиву балансу

ДОДАТОК К

Вихідні дані для розрахунку ділової активності ВАТ «Південний ГЗК»

Табл. К.1. Показники ділової активності підприємства

Показники оцінки Порядок розрахунку
1 Фондовіддача

Виручка від реалізації

Середня вартість основних засобів

2 Коефіцієнт оборотності капіталу

Виручка від реалізації

Підсумок балансу

3 Коефіцієнт оборотності мобільних ко­штів

Виручка від реалізації

Підсумок II та ІІІ розділів активу балансу

4 Коефіцієнт оборотності готової продукції

Виручка від реалізації

Середня вартість готової продукції

5 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Виручка від реалізації

Середня вартість дебіторської заборгованості

6 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Виручка від реалізації

Середня вартість кредиторської заборгованості

7 Період погашення дебіторської заборгованості

360

К оборотності дебіторської заборгованості

9 Період погашення кредиторської заборгованості

360

К оборотності кредиторської заборгованості

Табл. К.2. Показники фінансової звітності комбінату за 2004-2008 рр.

Показник, тис. грн. Стат-тя Роки
2004 2005 2006 2007 2008
Виручка від реалізації 035 ЗФР 881 548 830 213 882 510 856 522 1 364 835
Основні засоби 030 Б 1 008 393 936 684 941 844 885 447 899 467
Підсумок балансу 640 Б 1 619 674 1 866 669 2 103 543 2 010 587 1 947 573
Підсумок II і ІІІ р. активу балансу

260+

+270 Б

523 236 835 608 1 072 859 986 065 914 323
Готова продукція 130 Б 14 801 8 496 39 185 17 764 41 871
Дебіторська заборгованість 150+160+170+180+190+210 Б 331 565 876 651 864 912 776 457 643 865
Кредиторська заборгованість 620–500–510 Б 523 148 683 960 761 384 752 903 525 907
Не нашли то что искали? Cпросите у нашего специалиста!