0 работ 0 работ на 0 руб.
Ваша корзина пуста
Скачать работу
Тема работы:

Реферат на тему «Органи з сертифікації продукції та систем якості випробувальні лабораторії системи УкрСЕПРО»


Условие задачи:

Органи з сертифікації продукції та систем якості, випробувальні лабораторії системи УкрСЕПРО

1. Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх акредитації

Вимоги до органів з сертифікації продукції і порядок їхньої акредитації регламентовані положеннями стандарту ДСТУ 3411-96.

Стандарт встановлює основні вимоги до органів з сертифікації, процесів, послуг, їхньої функції, а також порядок їхньої акредитації в системі сертифікації УкрСЕПРО.

Цей стандарт враховує положення настанов ISO 27, ISO/IEC 65 і стандарту ДСТУ EN 45011.

Як орган з сертифікації може бути акредитована організація, що не залежить від розроблювача, виробника, постачальника, споживача і, що має необхідну в заявленій сфері акредитації компетенцію.

Організація повинна мати (п.4 стандарту):

Þ Організаційну структуру , адміністративні і юридичні права для керівництва роботами з сертифікації в заявленій області

Þ Компетентний персонал , кваліфікація якого підтверджена документально за результатами атестацій

Þ Актуалізований фонд нормативних документів на продукцію і методи її випробувань

Þ Систему двосторонніх зв'язків з чи виробниками постачальниками

Þ Договірні зобов'язання з акредитованими в Системі випробувальними лабораторіями , у разі потреби – з органами з сертифікації систем якості

Þ Штатний персонал , що веде технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції, чи договору з органами з сертифікації систем якості, а також територіальними центрами стандартизації метрології і сертифікації (ДЦСМС) на проведення нагляду

Þ Статут , що визначає її діяльність

Þ Положення про орган з сертифікації продукції

Þ Настанова з якості

Þ Комплект організаційно-методичних і нормативних документів системи сертифікації в заявленій сфері акредитації

Þ Документи , що встановлюють правила і порядок проведення технічного нагляду за виробництвом і випробуваннями сертифікованої продукції

Þ Підтверджений документально досвід роботи із сертифікації.

Потрібно, щоб орган з сертифікації проводив внутрішні перевірки ефективності функціонування системи забезпечення якості відповідно до вимог Керівництва ISO/IEC 65. Документально оформлені результати перевірок повинні бути доступні при проведенні інспекційного контролю. Вимоги до органа з сертифікації можуть бути доповнені під час його акредитації з урахуванням положень настанов ISO/IEC 39, ДСТУ EN 45011.

Організаційна структура органа з сертифікації, що рекомендуєтьсяДо складу Ради органа з сертифікації, що очолює і якої підзвітний керівник органу, можуть входити представник національного органу з сертифікації, представники виконавчих груп, випробувальних центрів, а також чи періодично постійно залучатися представники органа з сертифікації систем якості, державних органів (наприклад, Госнадзор охорони праці, Госкоматомнадзор і ін.), союзів споживачів, інших зацікавлених сторін.

У пункті 5 стандарту визначені основні функції керівника, Ради і виконавчих груп органу з сертифікації.

Вимоги до персоналу органа з сертифікації (п.6)

Персонал повинен бути підготовлений для компетентного виконання своїх обов'язків. Повинний вестися облік даних про кваліфікацію, навчання і професійний досвід співробітників. Персонал повинний бути вільний від контролю облич зацікавлених у результатах сертифікації. У складі працівників повинні бути, чи залучатися для роботи із сертифікації, атестовані згідно ДСТУ 3418-96 аудитори.

Вимоги до документації органу з сертифікації (п.7)

Пункт 7 стандарту вимагає, щоб орган з сертифікації мав:

Þ Положення про орган з сертифікації (додаток Б)

Þ Порядок сертифікації (додаток У)

Þ Настанова з якості, що містить заява про політика в області якості, короткий опис юридичного статусу органа з сертифікації, кваліфікацію і повноваження персоналу органа, процедури підбора і навчання персоналу, процедури розгляду апеляцій, процедури проведення внутрішніх перевірок функціонування системи якості, повноваження Ради органа, організаційну структуру, відповідальність і розподіл обов'язків між виконавчими групами, копії атестатів акредитації і паспортів випробувальних лабораторій, перелік субпідрядників і копії документів, що підтверджують їхня компетентність, посадові інструкції персоналу.

Þ Фонд актуалізованих нормативних документів на сертифицируемую продукцію і методи її випробувань

Þ Систему реєстрації і протоколювання

Þ Систему контролю за документацією, що забезпечує наявність на робочих місцях необхідних документів і їхню актуалізацію.

Акредитація органа з сертифікації

Порядок акредитації органа з сертифікації описаний у п.8 стандарту.

Акредитація органа з сертифікації організовується і проводиться Держстандартом України (органом з акредитації). Акредитація органа з сертифікації в системі є офіційним визнанням його право проводити сертифікацію продукції на відповідність вимогам нормативних документів відповідно до області його акредитації.

У період дії атестата акредитації й угоди Держстандарт (орган з акредитації) чи інша організація за його дорученням здійснює інспекційний контроль діяльності органа з сертифікації.

У випадку порушення умов акредитації й угоди, Держстандарт приймає рішення про скасування дії атестата акредитації і розірвання угоди. Орган з сертифікації у цьому випадку може подати апеляцію в орган з акредитації.

За шість місяців до закінчення дії атестата, чи у випадку, коли орган з сертифікації претендує на розширення сфери акредитації, він подає заявку про продовження терміну акредитації відповідно до додатка Г.


Основні етапи акредитації органу з оцінки відповідностіОбов'язкові додатки до стандарту містять:

Додаток А

Угода між Держстандартом України й органом з сертифікації

Додаток Б

Положення про орган з сертифікації

(вимоги до змісту)

Додаток У

Порядок сертифікації

(вимоги до змісту)

Додаток Г

Заявка на акредитацію органа з сертифікації

Додаток Д

Атестат акредитації органа з сертифікації продукції вказівкою області акредитації

Додаток Е

Перелік органів з сертифікації систем якості, випробувальних лабораторій (центрів), організацій, що співпрацюють з органом з сертифікації

Додаток И

Перелік підприємств, продукція яких сертифікується органом з сертифікації

2. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації

Стандарт ДСТУ 3412-96 встановлює загальні вимоги до випробувальних лабораторій, що аккредитуются в системі УкрСепро, права й обов'язки лабораторій, порядок їхньої акредитації.

Стандарт розроблений з урахуванням вимог настанов ISO/IEC і європейських стандартів у сфері сертифікації.

У п.4 стандарту надане визначення акредитації випробувальної лабораторії в Системі:

акредитація є офіційним визнанням технічної компетенції і незалежності лабораторії від розроблювачів, виробників (постачальників) і споживачів (покупців) продукції (послуг, процесів), чи тільки технічної компетенції щодо проведення випробувань конкретної чи продукції конкретних видів випробувань відповідно до вимог стандартів і інших нормативних документів.

Допускається проводити випробування з метою сертифікації випробувальними лабораторіями, акредитованими тільки на технічну компетентність, але з контролем представниками органу з сертифікації продукції. Відповідальність за необ'єктивність при цьому несе орган з сертифікації.

Може бути акредитована будь-яка бажаюча лабораторія, не залежно від галузевої підпорядкованості і форми власності.

Основною функцією випробувальної лабораторії є проведення випробувань у закріпленій області акредитації.

Випробувальна лабораторія відповідно до додатка А стандарту повинна мати наступний зразковий комплект юридичних, організаційно-методичних, нормативних і інших документів:

1. Правова документація

Þ Положення про випробувальну лабораторію

Þ Паспорт випробувальної лабораторії

Þ Атестат акредитації

Þ Область акредитації.

2. Організаційно-методична документація

Þ Комплект організаційно-методичних нормативних документів Системи сертифікації УкпСЕПРО

Þ Документи ISO/IEC, стандарти серії ДСТУ EN 45000, що регламентують організаційні і методичні питання акредитації і діяльність акредитованих лабораторій.

3. Нормативна документація на продукцію, що випробовується

Документація, що регламентує технічні вимоги до продукції, методи її випробувань і вимірів у сфері акредитації лабораторії, стандарти й інші нормативні документи, настанови ISO, IEC і т.д.

4. Документація на систему забезпечення якості

Настанова з якості випробувальної лабораторії.

5. Документація на засоби випробувань

Реєстраційні документи на устаткування (журнали, картки, аркуші, порядок і графіки атестації, методики перевірок і т.д.).

6. Документація щодо персоналу лабораторії

Þ Особисті справи співробітників

Þ Посадові інструкції

Þ Матеріали щодо атестації.

7. Документація на зразки продукції, що випробуються

Технічні умови, стандарти, на які є посилання в технічних умовах.

Паспорт, технічний опис і настанова з експлуатації на випробовувані вироби, що містять:

Þ Порядок ідентифікації зразків виробів

Þ Порядок перевірки комплектності і працездатності зразків під час їхнього приймання

Þ Вимоги до комплектності документів на зразки виробів

Þ Порядок збереження зразків

Þ Порядок списання, утилізації і (чи) повернення замовнику зразків.

8. Документація на порядок проведення випробувань і реєстрації даних

Þ Програми і методики проведення випробувань

Þ Документи, що містять порядок розрахунків і розрахункові дані

Þ Робочі журнали, що містять результати випробувань і вимірів

Þ Протоколи випробувань

Þ Звіти щодо проведених випробувань

Þ Інструкції з охорони праці і техніку безпеки.

9. Документація щодо підтримки умов у приміщеннях

Þ Інструкції з забезпечення належного порядку у виробничих приміщеннях

Þ Журнал контролю стану навколишнього середовища в приміщеннях

Þ Експлуатаційна документація на устаткування, що контролює чи підтримує необхідні умови навколишнього середовища в приміщеннях.

10. Документація щодо веденню архіву

Інструкція з порядку ведення архіву даних вимірів і випробувань, робочих журналів, розрахункових даних, протоколів, супровідних документів до зразків і т.д.

Основні вимоги до випробувальних лабораторій:

1. Незалежність

2. Технічна компетентність.

Незалежність випробувальних лабораторій

Випробувальна лабораторія повинна мати юридичний статус, організаційну структуру, адміністративну підпорядкованість, фінансове положення і систему оплати праці співробітників, що забезпечують необхідну впевненість у тім, що вона визнається об'єктивної і незалежний від розроблювачів, виробників і споживачів із усіх питань оцінки показників, що підтверджуються під час сертифікації конкретної продукції.

На незалежність може претендувати лабораторія, що є юридичною особою, тобто самостійним підприємством (організацією) і, що має у своїй власності приміщення, випробувальне устаткування і засоби вимірювальної техніки, чи має довгостроковий договір на оренду приміщення, випробувального устаткування і засобів вимірювальної техніки. Засновники лабораторії не можуть бути розроблювачами, виробниками, постачальниками, споживачами продукції в сфері її акредитації.

Якщо випробувальна лабораторія сама не є юридичною особою, а входить до складу підприємства (організації), вона повинна бути структурним підрозділом цієї організації. Така організація не може бути розроблювачем, виробником, постачальником, споживачем продукції в сфері акредитації лабораторії.

У такому випадку повинний бути оформлений відповідний документ (наказ, положення і т.д.), що передбачає повну юридичну і фінансову відповідальність підприємства за діяльність лабораторії з чітким поділом відповідальності між керівництвом лабораторії й адміністрацією підприємства, за об'єктивність результатів випробувань, невтручання адміністрації підприємства в поточну діяльність лабораторії під час проведення сертифікаційних випробувань, а також за надання печатки підприємства для посвідчення підпису керівника лабораторії в документах з результатами випробувань.

Основні права випробувальних лабораторій

· Вказувати в різних документах і рекламних матеріалах, що вона акредитована в системі Укрсепро

· Разом з органом з сертифікації визначати конкретні терміни проведення випробувань продукції, що сертифікується

· Визначати форму протоколу випробувань

· Укладати з іншими лабораторіями, акредитованими в Системі на проведення випробувань у тій же сфері, субпідрядні договори на проведення конкретних випробувань у сфері акредитації (обсяг робіт із субпідрядів не повинний перевищувати 25% загального обсягу робіт, повинна збиратися і зберігатися документація про компетентність такої лабораторії, а також вестися реєстрація всіх робіт із субпідряду).

Основні обов'язки випробувальних лабораторій

Обов'язки випробувальних лабораторій складаються з:

- Обов'язків, що випливають зі статусу її акредитації

- Обов'язків стосовно Держстандарту України (як органу з акредитації)

- Обов'язків стосовно замовника проведення випробувань.

Акредитація випробувальних лабораторій

Відповідно до вимог п.6 акредитація випробувальних лабораторій складається з наступних етапів:

Þ Заявка на акредитацію

Þ Експертиза наданих документів

Þ Складання договору з Держстандартом на проведення робіт з акредитації

Þ Перевірка випробувальної лабораторії

Þ Ухвалення рішення про акредитацію лабораторії за результатами перевірки

Þ Оформлення, реєстрація і видача атестата акредитації

Þ Висновок договору з Держстандартом України (органом з акредитації), внесення лабораторії до реєстру Системи.

Кожен наступний етап виконується у випадку позитивного результату попереднього.

Зразки оформлення необхідних документів приведені в обов'язкових додатках до стандарту:

Додаток Б Форма заявки на акредитацію
Додаються до заявки:
Додаток У Положення про акредитовану випробувальну лабораторію (центрі)
Додаток Г Настанова з якості випробувальної лабораторії (зразок титульного листа)
Додаток Д Паспорт випробувальної лабораторії
Додаток Е Заповнена опитувальна анкета
Додаток Ж Проект області акредитації випробувальної лабораторії

У додатках також надані форми:

Додаток И Акта перевірки випробувальної лабораторії
Додаток ДО Угоди Держстандарта з випробувальною лабораторією
Додаток Л Атестата про акредитацію
Додаток М Атестата про акредитацію тільки на технічну компетентність

Атестат акредитації видається не більше ніж на три роки.

Після закінчення процесу акредитації полягає договір з Держстандартом України на проведення інспекційного контролю. Умови інспекційного контролю визначаються для кожної конкретної лабораторії під час ухвалення рішення про акредитацію.

Інспекційний контроль передбачає:

¨ Періодичні перевірки діяльності лабораторії

¨ Присутність в акредитованій лабораторії представників, призначених Держстандартом

¨ Надання лабораторією регулярної інформації про якість проведених вимірів, про порівняльні виміри (якщо вони проводяться), про результати періодичних внутрішніх перевірок системи забезпечення якості випробувань, про претензії клієнтів і т.д.

¨ Підбор і аналіз інформації від організацій, що здійснюють суспільний і державний контроль якості продукції

¨ Будь-які інші дії контрольного характеру, що можуть забезпечити впевненість у тім, що лабораторія протягом дії її атестата акредитації постійно забезпечує відповідність вимогам, що висувалися під час акредитації.

Акредитація лабораторії може бути припинена чи скасована у випадку:

- невідповідності лабораторії вимогам, висунутим до акредитованої випробувальної лабораторії

- самостійного рішення лабораторії про дострокове закінчення дії акредитації.

3. Вимоги до органів з сертифікації систем якості та порядок їх акредитації

Організаційна структура і функції органу з сертифікації систем якості встановлені стандартом ДСТУ 3420-96 .

Організаційна структура органу з сертифікації систем якості:

- керівник

- Рада

- виконавчі групи (підрозділи).

Керівник органу здійснює управління діяльністю органу і несе відповідальність за його функціонування перед національним органом з сертифікації. Керівник органу очолює Раду органу, він підзвітній Раді у своїй діяльності. Рада органу складається з представників Національного органу з сертифікації, виконавчих підрозділів органу з сертифікації систем якості, органів з сертифікації конкретної продукції.

До діяльності Ради можуть залучатися (постійно, чи періодично) представники державних органів, що здійснюють наглядові функції і взаємодіють з органом сертифікації систем якості.

Функції Ради органу з сертифікації систем якості:

- формування політики органу з сертифікації;

- розробка пропозицій щодо розширення галузі акредитації та удосконалення роботи органу;

- участь у проведенні внутрішніх перевірок ефективності функціонування системи забезпечення якості;

- контроль діяльності виконавчих підрозділів.

Виконавчі підрозділи здійснюють такі функції:

- формують та актуалізують фонд нормативних документів

- розробляють організаційно-методичні документи з сертифікації систем якості

- проводять попередню оцінку систем якості

- взаємодіють з органами з сертифікації конкретної продукції, територіальними органами держстандарту, іншими організаціями

- здійснюють атестацію виробництва за дорученням органу з сертифікації конкретної продукції

- оформлюють та видають сертифікати на системи якості

- ведуть облік сертифікованих систем якості та виданих сертифікатів

- готують документи для включення до Реєстру Системи

- готують рішення щодо визнання зарубіжних сертифікатів та доводять прийняті рішення до заявників

- здійснюють технічний нагляд за сертифікованими системами якості та атестованими виробництвами

- готують рішення про скасування або припинення дії виданих сертифікатів, інформують про прийняті рішення

- організують підвищення кваліфікації та атестацію персоналу, підготовку аудиторів до їх атестації

- приймають до розгляду апеляції

- готують звіти про результати діяльності органу

- забезпечують самооцінку діяльності з сертифікації систем якості та атестації виробництв, постійне удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості.

Як органи з сертифікації систем якості можуть бути акредитовані державні організації, що мають статус юридичної особи і можуть бути визнані третьою стороною. Діяльність органу повинна здійснюватись на підставі угоди з національним органом з сертифікації. Організація може бути акредитована як орган з сертифікації систем якості, якщо вона є незалежною від розробника, виробника, постачальника, споживача і має компетентність, яка дозволяє їй проводити сертифікацію систем якості.

Організація повинна мати:

Þ Організаційно-функціональну структуру , адміністративні і юридичні права, що забезпечують виконання робіт із сертифікації систем якості

Þ Компетентний персонал , в т.ч. аудиторів, атестованих у Системі на проведення сертифікації систем якості

Þ Актуалізований фонд нормативних документів відповідно до галузі акредитації, зокрема комплект стандартів та інших нормативних документів з вимогами до продукції визначених видів та методами її випробувань

Þ Угоди з органами з сертифікації конкретних видів продукції щодо здійснення атестації виробництва та сертифікації систем якості зазначеної продукції

Þ Статут , що визначає його діяльність

Þ Положення про орган з сертифікації систем якості

Þ Документовану систему якості, правила та процедури, що забезпечують проведення сертифікації систем якості та здійснення технічного нагляду за сертифікованими системами та атестованими виробництвами

Þ Досвід роботи з сертифікації, що підтверджується документально за результатами виконаних робіт.

Орган з сертифікації систем якості повинен забезпечувати конфіденційність інформації про результати сертифікації та регулярно здійснювати внутрішню перевірку ефективності функціонування системи забезпечення якості.

Персонал органу з сертифікації систем якості повинен бути підготовленим для компетентного виконання своїх обов'язків, а також мати певний рівень технічних знань, досвід, особисті якості.

Орган з сертифікації систем якості повинен мати ефективну документовану систему якості, що відповідає характеру та обсягу робіт, які виконуються органом, та інші документи, необхідні для виконання зазначених функції, а саме:

Þ Положення про орган з сертифікації систем якості

Þ Заяву про політику в сфері якості органу з сертифікації (якщо вона не увійшла до складу Настанови з якості)

Þ Настанову з якості органу

Þ Порядок організації навчання аудиторів

Þ Типові програми, опитувальні анкети перевірок та оцінок елементів системи якості

Þ Типові методики атестації виробництв

Þ Процедури (робочі інструкції для аудиторів) з сертифікації систем якості та атестації виробництв

Þ Список аудиторів з сертифікації систем якості та атестації виробництв

Þ Список спеціалістів промисловості, науково-дослідних організацій, вузів та інших організацій, що залучаються до роботи з сертифікації систем якості та атестації виробництв

Þ Посадові інструкції персоналу, що визначають службові обов”язки та відповідальність

Þ Порядок оформлення та подання результатів перевірок систем якості та атестованих виробництв.

Фонд нормативних документів органу з сертифікації систем якості має постійно актуалізуватися, і повинен включати:

- міжнародні, міждержавні, національні стандарти та інші нормативні документи в галузі сертифікації систем якості

- Міжнародні, міждержавні, національні стандарти та інші нормативні документи, що визначають вимоги до продукції, методів її випробувань, організації виробничих процесів відповідно до галузі акредитації органу

- Стандарти ДСТУ ISO серії 9000 та серії 10000, дсту EN серії 45000

- Настанови ISO/IEC в галузі сертифікації

- Комплекти нормативних документів з сертифікації, які діють в рамках Системи УкрСЕПРО та інших систем сертифікації.

Орган має підтримувати в робочому стані систему реєстрації та протоколювання. Зберіганню підлягають: програми перевірок, методики атестації, акти перевірок і протоколи заключних нарад, звіти за результатами перевірок, акти технічного нагляду та інспекційного контролю, журнали обліку заявок, сертифікатів, атестатів, договори на проведення робіт з сертифікації.

Акредитація органу з сертифікації систем якості в системі є офіційним визнанням його права проводити сертифікацію систем якості (атестацію виробництв) на відповідність вимогам нормативних документів. Організацію та проведення робіт з акредитації органів сертифікації систем якості здійснює Держстандарт України.

Комплект документів, що подається разом із заявкою:

- проект «Положення про орган …»

- Настанова з якості

- Відомості про аудиторів

- Копія наказа керівнака органу-заявника про створення на її базі органу з сертифікації систем якості

- Заповнена опитувальна анкета

- Декларація про відповідність вимогам до органів з сертифікації систем якості.

Перевіркою встановлюється відповідність організаційної структури заявника, персоналу, внутрішньої системи якості, документованих процедур сертифікації вимогам поданих на експертизу документів та його здатність виконувати функції органу з сертифікації систем якості.

4. Вимоги до аудиторів. Порядок їх атестації

Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з сертифікації, їх обов”язки та права, порядок підготовки та атестації у системі УкрСЕПРО встановлені у стандарті ДСТУ 3418-96 .

Офіційно визнаними в системі аудиторами можуть бути фахівці різних галузей науки, техніки, промисловості, сфери послуг та інших видів діяльності.

Вимоги до аудиторів:

1. Кандидат в аудитори повинен мати закінчену вищу освіту .

2. Кандидат повинен пройти теоретичну підготовку і стажування, необхідні для забезпечення його компетентності у питаннях, пов”язаних з проведенням обраних видів робіт з сертифікації в системі. він повинен володіти знаннями з наступних питань: нормативні документи, на відповідність до вимог яких проводиться сертифікація, акредитація, атестація; основоположні документи Системи; методи проведення перевірок, складання звітів; економічні правові основи ведення робіт з сертифікації, атестації, акредитації; міжнародні та європейські системи сертифікації і акредитації.

3. Кандидат в аудитори повинен мати щонайменше чотирирічний стаж роботи в одному з таких видів діяльності, як розроблення, виробництво, технологія, будівництво, сфера послуг, управління, економіка.

1. Кандидат повинен бути неупередженим і витриманим, володіти логічним мисленням, мати аналітичний склад розуму, відрізнятися скрупульозністю, бути здатним реально оцінювати ситуацію, вміти розбиратися в загальному механізмі складних процесів, розуміти роль окремих підрозділів у функціонуванні організації.

Аудитори з сертифікації продукції (послуг) залучаються в Системі до виконання (керівництва виконанням) таких функцій:

- перевірка заявок на сертифікацію та прийняття рішень за заявками (у т.ч. перевірка правильності вибору нормативних документів на відповідність яким буде проводитися сертифікація продукції (послуг); встановлення схеми (моделі) сертифікації; встановлення правил відбирання та ідентифікації зразків продукції для випробувань; визначення видів випробувань та нормативних документів щодо їх проведення; вибір лабораторії для проведення сертифікаційних випробувань);

- аналіз одержаних результатів сертифікаційних випробувань та підготовка рішень щодо можливості видачі сертифіката відповідності;

- прийняття рішень щодо необхідності проведення повторних або порівняльних випробувань;

- підготовка рішень щодо визнання сертифікатів відповідності, виданих в інших країнах або в інших системах сертифікації.

Згідно до вимог стандарту ДСТУ 3418-96 аудитор зобов”язаний :

- дотримуватися вимог до проведення робіт з сертифікації, встановлених у нормативних документах Системи;

- підтримувати рівень своєї компетентності щодо проведення обраних робіт з сертифікації в Системі, зокрема, знати всі зміни нормативних документів Системи, а також зміни нормативних документів, на відповідність яким здійснюється сертифікація;

- забезпечувати об”єктивність та вірогідність результатів перевірок;

- у всіх ситуаціях дотримуватися норм етики;

- забезпечувати конфіденційність інформації, що отримана під час виконання робіт з сертифікації (атестації, акредитації);

- щорічно до 31 грудня надавати до Національного органу з сертифікації звіт про свою діяльність в Системі як аудитора, а також повідомляти про зміни і доповнення до даних його особової картки.

Аудитор має право:

- знайомитись з необхідною документацією підприємства (організації), що є об”єктом перевірки;

- запитувати додаткову інформацію, необхідну для виконання робіт на всіх етапах проведення сертифікації (атестації, акредитації);

- відмовлятись від участі у виконанні робіт, якщо документи об”єкта перевірки викладені не на державній мові, або якщо члени комісії не забезпечені кваліфікованим технічним перекладом на всіх етапах виконання робіт

- звертатись до Національного органу з сертифікації у випадках тиску з боку зацікавлених сторін або відповідного органу з сертифікації (акредитації)

- пропонувати Національному органу з сертифікації або органу з сертифікації (акредитації) залучення себе до проведення робіт з сертифікації (акредитації відповідно до спеціалізації, за якою його атестовано.

Підготовка кандидатів в аудитори передбачає теоретичну підготовку і стажування.

Теоретичну підготовку проводять учбові заклади, які отримали дозвіл Національного органу з сертифікації. Теоретична підготовка здійснюється з відривом від виробництва за учбовими планами та програмами, затвердженими Національним органом з сертифікації. Кандидати в аудитори з сертифікації систем якості у межах теоретичної підготовки проходять учбове стажування, пов”язане з участю у розробленні або експертизі документів системи якості на підприємстві. Після закінчення курсу теоретичної підготовки кандидат здає іспит.

У разі наявності посвідчення про закінчення курсу теоретичної підготовки кандидат проходить стажування, яке організовує відповідний учбовий заклад. Стажування передбачає участь кандидата щонайменше у двох перевірках, які проводяться акредитованими в системі органами з сертифікації або органом з акредитації.

Стажування здійснюється відповідно до конкретних завдань, програм, методів та процедур перевірок, що здійснюються під час проведення сертифікації продукції (послуг), систем якості, атестації виробництв, акредитації випробувальних лабораторій, за програмою стажування, затвердженою керівником органу з сертифікації (акредитації).

Кандидату під час стажування можуть бути доручені будь-які роботи, що виконують атестовані аудитори в процесі проведення перевірок. Кандидат повинен вести щоденник виконання доручених робіт. По закінченні перевірки керівник стажування складає відгук-оцінку.

Атестацію аудиторів здійснює постійно діюча атестаційна комісія Національного органу з сертифікації.

Основні етапи атестації аудиторів:

- розгляд заявки кандидата і аналіз поданих документів

- перевірка і оцінка кандидата

- оформлення результатів атестації

- видача сертифіката аудитора.

Разом із заявкою подаються такі документи: особова картка, копія диплома, відгук-оцінка про стажування, довідка, яка затверджує наявність практичного досвіду роботи, відомості про володіння іноземними мовами.

Перевірку та оцінку кандидата здійснює атестаційна комісія, яка встановлює форму перевірки (екзамен, тести, співбесіда, розгляд письмового реферату на задану тему, тощо). Кандидат, кандидатура якого була відхилена, має право на повторну перевірку.

Сертифікат аудитора реєструється в Реєстрі Системи. Термін його дії – три роки. Скасування сертифікатів аудиторів здійснюється за таких обставин:

- відсутність практичної діяльності аудитора з проведення робіт з сертифікації (атестації, акредитації) в Системі протягом двох календарних років;

- наявність грубих порушень з боку аудитора (недостовірність оцінок, необ'єктивність в разі аналізу фактичних даних, порушення етичних норм тощо).

Не нашли то что искали? Cпросите у нашего специалиста!