0 работ 0 работ на 0 руб.
Ваша корзина пуста
Скачать работу
Тема работы:

Менеджмент ВАТ Донцемент


Условие задачи:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКІЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ.

ЗВІТ

про комплексну з фаху та передвипускну практику студента

спеціальності „Менеджмент організацій”

(спеціалізація „Менеджмент у виробничій сфері)

групи Мвд-02-1 _

Бородацької Наталії Володимирівни _

Місце

практики ВАТ “ Донцемент ” смт. Новоамвросіїка

Час практики 13.02.2006 року до 17.03.2006 року

Керівник практики від університету Коновалова Тетяна Вікторівна

Керівник практики від підприємства Сліпушкіна Оксана Євгенівна

Торез 2006

Зміст

Вступ............................................................................................................. стор.

1.Характеристика підприємства…………….…………….........................стор.

1.1.Стисла характеристика підприємства……………………………….стор.

1.2.Організаційна структура підприємства……………………………...стор.

2. Характеристика видів діяльності, здійснювані на підприємстві…….стор.

2.1.Основні види діяльності, здійснювані на підприємстві …………...стор.

2.2. Основні техніко-економічні показники підприємства…………….стор.

3. Аналіз плану виробництва продукції......................................................стор.

4. Основні виробничі фонди підприємства................................................стор.

4.1. Структура основних виробничих фондів підприємства…………..стор.

4.2.Аналіз використання основних виробничих фондів підприємства. стор.

4.3.Аналіз трудових ресурсів………………….………………………....стор.

5. Доходи та витрати підприємства від здійснюваних

видів діяльності……………………………………………………...….стор.

5.1.Аналіз доходів підприємства…………………………………….….стор.

5.2. Аналіз витрат підприємства…………………………………..…….стор.

6.Оцінка фінансового стану підприємства ............................................... стор.

6.1.Аналіз ліквідності підприємства………………………………..…стор.

6.2.Аналіз платоспроможності підприємства…………………………стор.

7.Індивідуальне завдання ...........................................................................стор.

7.1.Стратегія розвитку підприємства………………………………….стор.

Висновок......................................................................................................стор.

Список використаної літератури ..............................................................стор.

Додатки

3

Вступ

Метою практики є оволодіння навиками практичного застосування знань щодо організації і управління господарчою діяльністю підприємства.

Завданням практики є вивчення:

- питань організації і управління господарчою діяльністю підприємства;

- виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг);

- здійснюваних на підприємстві видів діяльності;

- методики розрахунку техніко-економічних показників і виробничо-господарчої діяльності;

- стану і використання основних засобів.

1.Характеристика підприємства

1.1Стисла характеристика підприємства

Акціонерне товариство ВАТ “Донцемент” було створено в 1896 році вітчизняним підприємцем А.Н.Ковалевим. Він побудував при станції Амвросіївна перший цемзавод і назвав його “Донецьким”. Через рік вступив будівельний завод “Союз” який належав французькому підприємцю Р.Мішо. Обидва заводи були забезпечені печами Дитяча і мали бондарний цех і кар’єр для добування сировини.

Йшов час цементна промисловість настояла на місці. В послідуючи дисятирічча, йде непереривна технічна реконструкція підприємства. Також продовжується збільшення потужності підприємства, утому числі застосування передових технологічних процесів, приготування шламу обжиг клінкера і помола цементу. На комбінаті вперше розроблена в Україні і освоєна технологія виробництва сульфатостійкого партландцемента застосовуваного при будівництві шахт і гідротехнічних споруд.

В 1994 році створюється відкрите акціонерне товариство “Донцемент” в склад якого увійшли об'єднані кар’єри по виробництву цемента завод асбоцемвиробів. В 1994 році запущений в експлуатацію новий карповський меломергельний кар’єр на території підприємства. В 1995 році введене в експлуатацію упаковане відділення дозволяюще таріровать цемент в євроупаковку.

Підприємство попередньому не губе передових позицій в якості цементу. Докази тому золотий приз “ За якість” полученний у 1997 році у Франції, общенаціональна нагорода “ Вища проба” 2000 року, вручена за високу

якість і конкурентоспроможність портландцементного клінкера і портландцемента. Як і раніше його використовують на основних

будівництвах Запорізька і Ровенська атомні станції, Бориспольский аеропорт, гідроспоруди.

Місце знаходження ВАТ “ Донцемент”:

87333, Донецька область, Амвросіївський район, с.м.т. Новоамвросіївське вулиця 12- грудня 14.

Характер господарської діяльності закріплені в уставі такими положеннями:

- Максимально задовольнити потреби підприємств, організацій, громадян України, а також іноземних споживачів у будівельних матеріалах.

- Утворення загальних і малих підприємств, господарських товариств з залученням грошових матеріальних коштів, юридичних і фізичних осіб України і іноземних країн з ціллю отримання прибутку.

- Допомога у формуванні і розвитку ринка і ринкових відносин.

- Розробка і реалізація соціальних природоохоронних і екологічних программ, а також інша діяльність незаборонена законодавством України.

Форма власності ВАТ “ Донцемент” колективна, виробнича по тужність 50% його використання.

1.2 Організаційна структура ВАТ “Донцемент”

ВАТ „Донцемент” самостійно здійснює виробничо-господарчу діяльність, укладає кредитні та господарчі договори, несе повну відповідальність за їх виконанням.

Рис. 1 Узагальнена організаційна структура управління Амвросіївського ВАТ „Донцемент”.

Голова правління ВАТ “Донцемент” здійснює поточне керівництво всією діяльністю ВАТ “Донцемент”. Голова правління має наступні права:

- самостійно визначає структуру органів керування виробничих підрозділів, витрати на утримання апарату керування, професійно якісний склад робочої сили;

- в межах повноважень видає накази, дає вказівки, які є обов`язковими до виконання працівниками підприємства, укладає договори з найманими робітниками на виконання робіт, послуг та інших видів діяльності підприємства.

З метою оперативного рішення питань виробничо та соціально-економіного характеру всі працівники підприємства розподіляються на дві категорії: адміністрацію, яка складається з керівника підприємства, його заступника, керівників відділів, головного бухгалтера та трудовий колектив у склад якого входять всі інші працівники.

Відділ кадрів здійснює роботу по комплектуванню підприємства кадрами робітників та службовців необхідних професій та спеціальностей.

Директор по фінансам і економіки здійснює керівництво праці по економічному плануванню на підприємстві, використанню резервів виробництва з метою досягнення найбільшої економічної ефективності.

Планово - економічний відділ являється самостійним структурним підрозділом підприємства і відчиняється заміснику директора по економічним питанням (головному економісту)

Відділ праці і заробітної плати являється самостійним структурним підрозділом підприємства. В його обов`язки входять:

- проведення аналіза організації і структури заробітної плати по підрозділам підприємства категоріям і професіям робітників.

- Контроль за використання фондів заробітної плати в цехах, відділах і службах підприємства прийняття рішень по виявленню недоліків і їх ліквідація.

Бухгалтерія являється самостійним структурним підрозділом підприємства на правах відділа і відчиняється головному бухгалтеру. У своєї діяльності головний бухгалтер користується положенням по бухгалтерському обліку і звіту. Головними задачам бухгалтерського обліку являються: формування певної інформації о господарських процесах і фінансових результатах діяльності організації.

Заступник головного бухгалтера забезпечує організацію бухгалтерського обліку на підприємстві та здійснює контроль за раціональним економічним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Замісник головного бухгалтера повинен забезпечувати облік поступаючих грошових коштів, товарно матеріальних цінностей, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій пов`язанних з їх рухом.

Головний механік забезпечує безаварійну та надійну роботу усіх видів обладнання. Керівники дільниць здійснюють керівництво над під порядковими дільницями.

У службу головного енергетика входять: керівник цеха ПВК, керівник цеха КІП, керівник цеха АСУП і зв`язку.

2.Характеристика видів діяльності, що здійснюються на підприємстві

2.1.Основні види діяльності ВАТ “Донцемент”

Головним видом діяльності ВАТ “Донцемент” являється виробництво цемента. Підприємство має 6 технологічних ліній по виготовленню клінкера сумарной плановою потужністю 1988 тисяч тонн клінкера за рік і 8 технологічних ліній по помолу цемента сумарной потужністю 2000 тисячи тонн цемента за рік.

Головними стадіями технологічної лінії виробництва являється:

1. Добування і переробка сировині.

2. Приготування сировинної суміші.

3. Обжиг клінкера.

4. Зберігання і відвантаження готової продукції.

Технологічні лінії уводились поетапно з 1956 до 1967 року. Головною сировинною виробництва цемента являється мергель і мєл. Крім цього на різних етапах виробництва в залежності від марки цемента використовуються різноманітні добавки, такі як шлак, гіпс, піритні огарки.

Підприємство самостійно займається видобутком головної сировини мєла і мергеля. Гірські роботи ведуться відкритим способом. Розробка корисних копалин здійснюється ескаваторами з попереднім рихленням масива енергієй вибуху.

Передчасний посол шлама виробляється в мельницях “ Гідрофол”. Перевезення сировини по кар`єру здійснюється залізничним транспортом із кар`єра на виробництво автотранспортом і гідротранспортом ВАТ “Донцемент” як і більшість цементних підприємств в Україні використовують “Мокрий” спосіб виробництва цемента. Готовий цемент транспортується насосом в силоса.

Різновид випускаємої продукції включає:

- портландцемент ний клінкер;

- портландцемент для асбесцементних виробів;

- портландцемент I-500;

- портландцемент II (A-Ш-500) з мінеральними домішками;

- портландцемент II (А-Ш-400) з мінеральними домішками;

- портландцемент II (Б-Ш-400) з мінеральними домішками;

- сульфатостійкий портландцемент М-400;

- шлакопортландцемент М -400;

- портландцемент I-500н (бездомішковий нормативний).

Продукція ВАТ “Донцемент” високої якості, на підприємстві випускаються високоякісні марки 500. Вперше було наважено випуск сульфатостійкого портландцемента, без особливого переобладнання технології і матеріальних затрат. Це стало можливим завдяки унікальної сировинної бази. Мергель знаходиться неподалік від натуральної сировини, що гарантує високу якість продукції. В 1995 році збудован і введений в експлуатацію цех упаковки цемента по євро стандартам де встановлена машина “Ротопаркер” фірми “Меллерс”. Виробництво 120 тонн або 2400 мішків цемента в годину, загрузка цемента в бумажняні мішки виробляється автоматично з подачею на пакетоформуючу машину, де формується пакет з піддоном або без нього і запаюється в термоусадочну плівку. Максимальн вага одного пакета – 1950 кг. Підприємство має можливість випускати тарірованіє цемента в м`які контейнери “Біг-Бег” вагою 1,0-1,5 тонн. Також по бажанню клієнтів цемент може таріроваться у мішки вагою від 10до50кг. Склад готової продукції складає 5 тисяч тонн з навантаженням з/д вагони з двух рамп.

2.1Основні техніко-економічні показники підприємства

Таблиця 2.1

Основні техніко-економічні показники по ВАТ “Донцемент”

Показники Одиниця 2003 рік 2004 рік + %
виміру
1.Виручка від реалізації тис.грн. 59248,4 173390,7 +114142,3 292%
2.Собівартість реалізованої продукції тис.грн. 49069,5 122763,0 +73693,5 250%
3.Обсяг виробленої продукції, тис.грн. 46571,6 131767,4 +85188,8 283%
4.Валовий прибуток тис.грн 1350,5 27578,7 +26278,2 2042%
5.Фондовіддача тис.грн. 0,35 1,02 0,45 291%
6.Середньоблікова чисельність чол. 1308 1489 +181 114%
штатних працівників
7.Фонд оплати праці штатних тис.грн. 5233,1 10238,0 +5004,9 196%
працівників
8.Середьомісячна заробітна грн. 333 573 +240 172%
плата штатних працівників
9.Фінансовий результат тис.грн. 8358,6 11231,8 +2873,2 135%
10. Дебіторська заборгованість тис.грн. 1609,1 8084,3 +6475,3 502%
11. Кредиторська заборгованість грн. 8089,7 7727,4 -362,3 96%
12. Витрати на 1 гривню продукції тис.грн. 1,26 0,62 -0,64 49%

Відповідно до техніко-економічних показників за 2003-2004 рр. можна зробити висновок, що обсяг реалізації в 2004р. збільшився на 114142,3 тис.грн. у порівнянні з 2003 р. Собівартість продукції збільшилась у 2004 на 73693,5 тис.грн. за рахунок збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції. Обсяг виробництва теж збільшився у 2004 році на 85188,8 тис.грн. Валовий прибуток збільшився у 2004 році на 26278,2 тис.грн. Фондовіддача у 2004 році збільшилась на 0,45 тобто кожна гривня у 2004 році принесла на 0,45 грн. більше, ніж у 2003 році. Чисельність працівників у 2004р. збільшилась на 181 чоловіка, це пов`язано з тим, що підприємство почало розширювати свою діяльність, відповідно збільшились фонд оплати праці на 5004,9тис.грн. та середньомісячна заробітна плата на 240 тис.грн. По фінансовому результату – збитки зменшились на 2873,2 тис.грн. з 8358,6 у 2003р. Дебіторська заборгованість збільшилась у 2004 році на 6475,3 тис.грн. Кредиторська заборгованість 362,3 тисюгрн. Витрати на 1 гривню продукції зменшились на 0,64грн. з 1,26 у 2003 році.

3.Аналіз плану виробництва продукції

Таблиця 3.1

Основні види діяльності ВАТ “Донцемент”

Вид продукції одиниця 2003 рік 2004 рік +
виміру
1Клінкер цементний тис.тонн 285,0 696,5 +411,5
2Цемент всього тис.тонн 407,0 860,5 +453,5
3.Готове рядове вугілля тис.тонн 291,7 697,3 +405,6
4.Шлакопортландцемент тис.тонн 115,3 163,32 +47,9
5.Мєл тис.тонн 56,7 137,7 +81
6.Теплоелектроенергія Т.гкл. 2,5 16,4 +13,9

За результатом проведеного аналізу в таблиці видно, що в порівнянні з попереднім роком фактично вироблено більше продукції. Таким чином можна зробити висновок , що підприємство у 2004 році збільшило обсяг випускаємої продукції, це свідчить про перспективу його подальшого успішного розвитку та безпреривного функціонування як суб`єкта господарювання.

4.Основні виробничі фонди підприємства

4.1 Структура основних виробничих фондів підприємства

Далі у роботі розглянемо основні виробничі фонди підприємства, структуру та аналіз їх використання.

Одним з найважливіших факторів збільшення обсягу виробництва продукції на підприємстві є забезпеченість його основними фондами в необхідній кількості й асортименті і більш ефективне їх використання.

Задача аналізу використання основних засобів – визначити забезпеченість підприємства основними фондами і рівень їх використання по узагальнюючих і приватних показниках; установити причини зміни їх рівня; розрахувати вплив використання основних фондів на обсяг виробництва продукції й інших показників, виявити резерви підвищення ефективності використання основних засобів.

Джерелом даних для аналізу основних засобів є: форма № 1 «Баланс підприємства»; форма № 5 «Додаток до балансу підприємства»; форма № 11-ОЗ «Звіт про наявність і рух основних коштів».

Аналіз починається з вивчення обсягу основних засобів, їх динаміки і структури (таблиця 3 - 4).

Таблиця 4.1.1

Структура основних виробничих фондів за 2003 рік

група залишок на Надійшло вибуло за Залишок на
основних початок року За Рік рік кінець року
засобів тис. доля, тис. доля, тис. доля, тис. доля,
грн % грн % грн % грн %
1.Будівлі, споруди
та передавальні
пристрої 83961,4 49,3 90,8 2,45 1617,1 29,3 82440,7 80,2
2.Машини та
обладнання 69787,0 41,0 3553,5 96,0 459,4 8,3 72881,7 7,09
3.Транспортні
засоби 12536,0 7,36 1,6 0,04 44,0 0,80 12493,6 12,1
4.Інструменти,
прилади, інвентар 3844,0 2,26 2,7 0,07 3393,6 61,6 453,1 0,47
5.Бібліотечні
фонди 0 0 2,0 0,08 0 0 2,0 0
6.Малоцінні
необоротні активи 13,0 0,05 47,7 1,28 0 0 60,7 0,09
7.Інвентарна тара 11,0 0,03 2,1 0,08 0 0 13,1 0,05
Разом: 170152,4 100 37004 100 5514,1 100 168344,3 100

Таблиця 4.1.2.

Структура основних виробничих фондів за 2004рік

група залишок на Надійшло вибуло за Залишок на
основних початок року За Рік рік кінець року
засобів тис. доля, тис. доля, тис. доля, тис. доля,
грн % грн % грн % грн %
1.Будівлі, споруди
та передавальні
пристрої 84066 10,3 32,6 1,14 7,7 0,48 84090,9 49,6
2.Машини та
обладнання 71809,2 87,5 2696,2 91,8 918 58,2 7358,4 43,4
3.Транспортні
засоби 11434 1,39 65,2 2,27 573,6 36,2 10925,6 6,45
4.Інструменти,
прилади, інвентар 462,9 0,56 64,9 2,27 61,3 3,87 466,5 0,35
бліотечні
фонди 2 0 0,6 0,2 0 0 2,6 0
6.Малоцінні
необоротні активи 148,9 0,21 72,2 2,46 9,4 0,59 211,7 0,20
7.Інвентарна тара 12,7 0,04 2,9 0,09 10,9 0,66 4,7 0
Разом: 167935,7 100 2934,6 100 1580,9 100 169289,4 100

Як видно з таблиць 4.1 та 4.2 за звітній період 2003 і 2004 роки відбулися зміни в наявності і структурі основних засобів. Сума основних засобів у 2004 році збільшилась на 1353,7 тис.грн. (169289,4-167935,7), що складає 0,9% від суми основних засобів на початок звітного року. У 2004 році надійшло за рік основних фондів на суму 2934,6 тис.грн, а у 2003 році – 37004 тис.грн. Підприємству у майбутньому необхідно поповнювати основні фонди у більшій кількості для підвищення обсягів виробництва продукції. У звітному 2004 році вибуло основних фондів 15080,9 тис.грн, а у 2003 році 5514,1. Таким чином кількість вибувших основних фондів у 2004 році зросла на 9566,8 або 173%.

4.2 Аналіз використання основних фондів

Велике значення має аналіз руху і технічного стану основних виробничих фондів, що приводиться за даними бухгалтерської звітності (форма № 5). Для характеристики технічного стану основних засобів розраховують коефіцієнти їх зносу, придатності, оновлення та вибуття:

Коефіцієнт зносу основних фондів характеризує долю вартості основних засобів, яку списано на витрати виробництва у попередніх періодах. Коефіцієнт зносу характеризує ступінь зносу основних фондів і розраховується по формулі

(4.2.1)

або 67%

або 69%

або 32%

або 30%

Коефіцієнт зносу показує, що на підприємстві знос основних засобів складає у 2004 році 69%, а у 2003 році 67%.Коефіцієнт гідності зменшився у 2004 році на 2% у порівнянні з 2003 роком.

Коефіцієнт придатності основних засобів відображає долю основних засобів, придатних для експлуатації та визначається по формулі:

Кприд .= 1 - Кзн (4.2.2)

Кприд .2003 = 1 - 0,67=0,33 або 33%

Кприд .2004 = 1 - 0,69 = 0,31 або 31%

Коефіцієнт придатності показує, що придатність основних засобів складає у 2004 році – 31%, а у 2003 році 33%

Коефіцієнт оновлення основних фондів характеризує рівень введених у дію основних фондів у загальній вартості основних фондів та визначається:

(4.2.3)

або 36%

або 17%

У 2003 році було введено в дію 36% основних засобів, а у 2004 році в дію було введено значно менше основних засобів 17% у майбутньому цей коефіцієнт треба підвищувати шляхом введення в дію нових засобів

Коефіцієнт вибуття характеризує рівень вибувших основних фондів та розраховується:

(4.2.4)

Далі проаналізуємо рух та технічний стан основних засобів на підприємстві шляхом порівняння даних 2003 та 2004 у таблиці (4.2.5.)

Таблиця 4.2.1

Рух та технічний стан основних засобів за 2003 -2004 рр.

Показник Рівень показника
2003 р. 2004 р. зміни, +/-
Коефіцієнт зносу 0,67 0,69 +0,02
Коефіцієнт придатності 0,33 0,31 -0,02
Коефіцієнт оновлення 0,036 0,017 -0,019
Коефіцієнт вибуття 0,032 0,009 -0,023

Дані таблиці показують, що за звітний період 2004р. коефіцієнт зносу збільшився у порівнянні з 2003 роком. Коефіцієнт придатності зменшився, коефіцієнти оновлення і вибуття теж зменшились. Погіршення цих показників свідчить про проблеми з оновленням устаткування на підприємстві, також основні фонди не поповнювались у достатній кількості.

4.3.Аналіз трудових ресурсів підприємства

Аналіз використання трудових ресурсів підприємства починається з вивчення состава і структури трудових ресурсів. Всіх робітників на підприємстві поділяють на дві групи: персонал основної діяльності та персонал не основної діяльності.

До персоналу основної діяльності відносяться робітники основних, допоміжних та обслуговуючих виробництв, складів, охорони – тобто всіх, зайнятих на виробництві або його обслуговуванні.

До персоналу неосновної діяльності входять робітники структур, які хоч і знаходяться на балансі підприємства, але не зв’язані з виробництвом: житлово-комунальне господарство, дитячі садки, учбові заклади.

Таблиця 4.3.1

Аналіз чисельності персоналу

Показники Од. вим. 2003 рік 2004 рік +/- %
1 Фонд оплати праці тис. грн. 5233,1 10238,0 +50049 195,6
2 Середньомісячна заробітна плата грн. 333 573 +240 172
3 Продуктивність праці робітника по виготовленню цемента тонн/міс 386,5 700 +313,5 181
4 Чисельність працівників, усього чол. 1308 1489 +181 114
5 Керівники чол. 108 108 0 100
6 Фахівці чол. 97 104 +7 107,2
7 Службовці чол. 18 18 0 100
8 Персонал зайнятий в непромисловій сфері чол. 32 32 0 100
9 Робітники чол. 1503 1227 -27 82

Джерелом даних аналізу чисельності персоналу являється форма 1- ПВ “Звіт з праці”. З таблиці видно що за період з 2003 року по 2004 рік чисельність працівників збільшилась на 181 чоловіка; фахівців на 7 чоловік. Збільшилась середньомісячна заробітна плата на 240 гривень і відповідно збільшився фонд оплати праці на 5004,9 тис.грн.

Коефіцієнт вибуття показує кількість вибувших працівників у загальній чисельності працівників.

Коефіцієнт вибуття = Чисельність вибувших працівників / середньо- облікова чисельність. (4.3.1)

Квиб 2003= 183/1503=0,12 або 12%

Квиб 2004= 156/1227=0,12 або 12%

Коефіцієнт вибуття показує, що у порівнянні 2003 і 2004 років робітники не вибували. Це пов`язано зі збільшенням обсягів виробництва, підвищенням заробітної плати.

Коефіцієнт прибуття = Чисельність прибувших працівників / середньо- облікова чисельність (4.3.2)

Кприб 2003=292/1503=0,19 або 19%

Кприб 2004=321/1227= 0,26 або 26%

Коефіцієнт текучості характеризує рівень забезпеченості підприємства кадрами.

Коефіцієнт текучості = число звільнених працівників за власним бажанням / середньооблікова чисельність. (4.3.3)

Ктек. 2003= 106/1503= 0,07 або 7%

Ктек. 2004= 76/1227= 0,06 або 6%

Таблиця 4.3.2

Показники 2003 рік 2004 рік +/-
Коефіцієнт вибуття 0,12 0,12 0
Коефіцієнт прибуття 0,19 0,26 0,07
Коефіцієнт текучості 0,07 0,06 -0,01

По даним таблиці видно, що коефіцієнт вибуття 2003 у порівнянні з 2004 році не змінився, тобто вибувших небуло. Коефіцієнт прибуття зменшився на 7%. Коефіцієнт текучості зменшився на 1% у 2004 році. Зменшення усіх коефіцієнтів пов`язано з тим, що на підприємстві немає заборгованості перед працівниками.

Проаналізуємо фонд заробітної плати по даним таблиці 4.3.4.

Таблиця 4.3.4

Показники Одиниця виміру

2003 рік

%

2004 рік

%
Фонд основної заробітної плати тис. грн. 3833,7 74,7 5987,9 59,2
Фонд додаткової заробітної плати тис. грн.. 1134,5 22,1 4103,3 40,5
Інші виплати тис. грн. 163,9 3,20 23,4 0,30
Всього фонд оплати праці тис. грн. 5132,1 100 10114,6 100

Фонд основної заробітної плати праці у порівнянні з 2003 роком зменшився

І склав 59,2% у 2004 році, а у 2003 році 74,7%.

Фонд додаткової заробітної плати у звітньому 2004 році збільшився у 2 рази і встановив 40,5%, а у 2003 році 22,1.

Інші виплати у 2004 році зменшились на 0,30%, а у 2003році 3,20.

Отже, фонд оплати праці у 2004 році збільшився за рахунок збільшення фонду заробітної плати, а також за рахунок розширення діяльності підприємства та збільшення чисельності працівників.

5.Аналіз доходів та витрат від здійснюваних видів діяльності

5.1 Аналіз доходів підприємства

Аналіз доходів та витрат на підприємстві проводиться на підставі даних звіту про фінансові результати (форма №2), який дає найбільш повну інформацію про динаміку прибутку підприємства. Класифікація фінансових результатів по видам діяльності грає важливу роль у розрахунках показників доходності підприємства.

Дохід від основної діяльності ВАТ “Донцемент” за 2003 рік склав 59248,4 тис.грн, а у 2004 році 173390,7 що на 114142,3 тис.грн. більше ніж у 2003 році.

Таблиця 5.1.1.

Дохід від основної діяльності ВАТ “Донцемент”

Показники 2003 рік 2004 рік + %
Виручка від реалізації цементу 59248,4 173390,7 +114142,3 292
Інші операційні доходи 13631,3 37961,6 +34330,3 278
Інші фінансові доходи 35,7 23,8 -11,9 66
Інші доходи від іншої реалізації 3854,8 11667,5 +812,7 303
Надзвичайні доходи 0 0 0 0
Усього доходів 76770,2 216043,6 149273,4 938

Аналізуючи ці показники можна побачити, що у 2004 році виручка від реалізації цемента збільшилась на 292%. Інші операційні доходи теж зросли у 2004 році на 278%. Інші фінансові доходи і доходи від іншої реалізації зросли: це пов`язано з тим, що на підприємство немає заборгованості, працює стабільно і нарощує ще більші масштаби по випуску і реалізації продукції.

5.2 Аналіз витрат підприємства

Витрати мають важливе значення для організації діяльності підприємства.Для оцінки результатівцієї діяльності важливим є грошове вимірювання витрат, тому що воно виражає вартість продукції (послуг).

Собівартість продукції – це грошова форма витрат на підготовку виробництва, виготовлення та збут продукції. Зниження собівартості продукції є важливим показником зростання прибутку.

Собівартість реалізованої продукції за 2003 рік становила 49069,5 тис.грн, а у 2004 році 122763 тис.грн, що на 73693,6тис.грн. більше ніж у 2003 році.

5.2 Аналіз витрат підприємства

Витрати мають важливе значення для організації діяльності підприємства.Для оцінки результатівцієї діяльності важливим є грошове вимірювання витрат, тому що воно виражає вартість продукції ( послуг).

Собівартість продукції – це грошова форма витрат на підготовку виробництва, виготовлення та збут продукції. Зниження собівартості продукції є важливим показником зростання прибутку

Таблиця 5.2.1

Показники собівартості продукції за 2003-2004 роки

Показники 2003 рік 2004 рік +
Адміністративні витрати 3451,8 8573,3 5121,5
Витрати на збут 14220 39380 25160
Інші операційні витрати, у т.ч. штрафи пені. 1721,3 1695,3 -26
Фінансові витрати 8562,9 7224,1 -1338,8
Інші витрати 2148,3 5000,3 +2852

У 2004 році адміністративні витрати збільшились на 5121,5 тис.грн. Витрати на збут теж збільшились на 25160. Інші операційні витрати і фінансові витрати зменшились у 2004 роком у порівнянні з 2003роком.Інші операційні витрати збільшились на 2852.

Проаналізуємо елементи операційних витрат по даним таблиці 5.2.2.

Таблиця 5.2.2

Елементи операційних витрат

Найменування показників 2003 рік 2004 рік +
тис.грн % тис.грн % тис.грн. %
Матеріальні витрати 36004,4 56,2 88926 71,0 52921,6 53,3
Витрати на оплату праці 5106,6 7,97 10258,7 8,19 5152,1 5,19
Відрахування на соц.заходи 2021,5 3,15 4220,3 3,36 40181,5 40,5
Амортизація 3518,6 5,49 3906,4 3,11 387,8 0,45
Інші операційні витрати 17379,3 27,19 17935,9 14,34 556,6 0,56
Разом 64030,4 100 125247,3 100 99199,3 100

Матеріальні витрати збільшились у 2004 році на 52921,6 тис.грн. або 53,3%.Витрати на оплату праці збільшились на 5152,1 т ис.грн. або 5,19%, збільшення витрат на оплату праці пов`язано з тим, що підприємство почало розширювати свою діяльність, також виросла чисельність працівників і відповідно з цим збільшились і відрахування на соціальні заходи у 2004 році на 40181,5 тис.грн. або 40,5%. Амортизація у 200 році збільшилась на 387,8 тис.грн. або 0,45%, збільшення амортизації пов`язано з тим, що підприємство більш повно використовувало основні виробничі фонди, ніж у 2003 році. Інші операційні витрати збільшились у 2004 році на 556,6 або0,56%. Збільшення операційних витрат пов`язано з розширенням діяльності підприємства та збільшення обсягів виробництва продукції.

6.1 Аналіз ліквідності підприємства

В короткостроковій перспективі фінансовий стан підприємства оцінюється показниками ліквідності, які характеризують можливість своєчасного і повного добутку розрахунків по короткостроковим зобов’язанням перед контрагентами.

Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань організації її активами, термін перетворення яких у гроші відповідає терміну погашення зобов'язань.

Коефіцієнт швидкої ліквідності враховує якість оборотних активів розраховується по формулі:

, (6.1.1)

.

Нормативне значення коефіцієнту швидко ліквідності дорівнює 1. У даному випадку коефіцієнт швидкої ліквідності зменшився з 1,21 у 2003 році до 0,31 у 2004 році. На кожну гривню поточної та заборгованності підприємство має лише 0,31 гривню ліквідних активів.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує яка доля поточних забов`язань може бути погашено терміново.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується по формулі:

(6.1.2)

Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності повинно бути не менше 0,2-0,25. У даному випадку коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2003 рік було більше допустимого значення, а у 2004 році менше допустимого значення це означає, що підприємство не має можливості своєчасно розрахуватись з зовнішніми кредиторами.

Коефіцієнт покриття дає загальну оцінку ліквідності активів, показує скільки гривень поточних активів підприємства приходиться на одну гривню поточних зобов'язань.

(6.1.3.)

Нормативне значення коефіцієнту покриття дорівнює 1. У даному випадку коефіцієнт покриття більше 1 у 2003 році 2,33, а у 2004 році менше – 0,50 це означає, що підприємство у 2003 році мло ліквідний баланс ніж у 2004 році.

Чистий робочий капітал – це різниця між поточними активами та зобов'язаннями, розраховується по формулі:

Чистий робочий капітал = (стр.260ф.1 + стр270ф1) – (620ф1 + 630ф.1) (6.1.4)

Ч роб.к.2003= 18909,7+0-8089,7+0=10820

Ч роб.к.2004=23643,9+0-47202,8+0=23558,9

Оптимальний розмір чистого робочого капіталу залежить від сфери діяльності підприємства т обсягів реалізації. У даному випадку чистий робочий капітал став негативним , тобто у підприємства немає власного капіталу.

6.2. Оцінка платоспроможності підприємства

Для того, щоб визначити ознаки якої неплатоспроможності характеризують фінансовий стан підприємства, розраховують наступні показники: поточної платоспроможності; коефіцієнт забезпечення власними засобами; коефіцієнт покриття.

Поточна платоспроможність визначається по формулі:

Тп = довгострокові фінансові інвестиції + інші фінансові інвестиції + інша поточна заборгованість + грошові кошти в національній валюті + грошові кошти в іноземній валюті – інші поточні зобов’язання. (6.2.1)

Тп 2003 = 0+1071,8+747,2+302,3-402,3=1719

Тп 2004 = 0+3787,7+594,6+203-2234,7=2350,6

Коефіцієнт забезпечення власними засобами характеризує наявність власних оборотних коштів, необхідних для його фінансової стійкості, визначається за формулою:

, (6.2.2)

Нормативним значенням цього коефіцієнта забезпеченості є 0,1. На даному підприємстві коефіцієнт забезпеченості власними засобами погіршився у 2004 році у порівнянні з 2003 роком тобто на підприємстві недостатньо власних коштів для його фінансової стійкості.

Коефіцієнт покриття характеризує достатність оборотних коштів для погашення своїх боргів, визначається за формулою:

(6.2.3)

Нормативне значення цього коефіцієнту дорівнює 1,5. Підприємство у 2003 році вистачало оборотних коштів на погашення своїх боргів ніж у 2004 році.

На підставі цих розрахунків можна зробити висновок, що підприємству ВАТ “Донемент’’ треба вибрати оптимальну форму фінансування структури капіталу підприємства та напрямків його використання для забезпечення стабільно високої прибутковості; збалансувати надходження та витрати проміжних засобів, підтримувати необхідну ліквідність та своєчасність розрахунків

7.Індивідуальне завдання

7.1 Аналіз витрат виробництва

Аналіз собівартості продукції завжди починають з вивчення динаміки загальної суми операційних витрат в цілому і по основним елементам

Таблиця 7.1

Витрати на виробництво продукції

Елементи витрат

Сума

Тис. Грн..

Структура

витрат

%
2003 2004 + 2003 2004 +
Витрати на оплату праці 5106,6 10258,7 +105151,1 7,95 8,19 +14,6
Відрахування на соціальні заходи 2021,5 4220,3 +2198,8 3,13 3,38 +0,24
Матеріальні витрати 36004,4 38926 +52921,6 56,4 71,0 +0,25
Амортизація 3518,6 3906,4 +378,8 5,42 3,13 -2,32
Інші операційні витрати 17379,3 17935,9 +556,6 27,1 14,3 -12,8
Повна собівартість у тому числі: 64030,4 125247,3 +61216,9 100 100 100
Змінні витрати 48000 51000 +3000 70 70,5 +50
Постійні витрати 20100 21200 +1100 30 29,5 -50

Як видно з таблиці 7.1 витрати підприємства за звітній період зросли на61216,9 тис.грн. Ріст почався по всім видам, а особливо по матеріальним витратам. Зросла сума як змінних так і постійних витрат. Змінилась і структура витрат: збільшилась доля матеріальних витрат і амортизації головних коштів у зв`язку з інфляцією, а доля заробітної плати зменшилась (Мал.7.2)

Загальна сума витрат (З заг.) може змінюватися із-за:

- об`єму випуска продукції в цілому по підприємству (VВП);

- її структурі (Уdi);

- рівня змінних витрат на одиницю продукції (di);

- Суми постійних витрат на весь випуск продукції (А).

З таблиці видно, що взв`язку зі збільшенням випуска продукції умовно натуральном вираженні зросла на 167% (Івп=1,67), сума витрат зросла на 4095,6 тис.грн. (68126-64030,4). За рахунок зміни структури випуска продукції сума витрат також зросла на 32273 тис.грн. (100399-68126).Із-за підвищення рівня удільних змінних витрат загальна сума витрат зменшилась на -29261 тис.грн. (71138-100399). Постійні витрати зросли на 54109,3 тис.грн. (125247,3-71138), що також являється однією із підстав збільшення загальної суми витрат.

Таблиця 7.2.

Данні для факторного аналізу загальної суми злишок на виробництво і реалізацію продукції.

Сума, Фактори зміни Витрат
Витрати тис.грн. Об`єм випуска продукції Змінні витрати Постійні витрати
Базового періода: 64030,4 4095,6 48000 20100

68126 +32273 48000 20100
По базовому рівню на фактичний випуск продукції при фактичній її структурі в звітном періоді: 100399 -29261 48000 20100
Звітного періода при базовом рівні постійних витрат: 71138 +54109,3 51000 20100
Звітного періода: 125247,3 +61216,9 51000 20200

Таким чином сума витрат на виробництво продукції збільшилась на 61216,9 тис.грн.(125247,3-64030,4) або 96. У тому числі за рахунок зміни об`єма виробництва продукції і її структури на 36368,6 тис.грн. (100399-64030,4) або 57%, а за рахунок собівартості продукції на 24848,3 тис.грн. (125247,3-100399) або 25%. На підставі факторного аналізу можно зробити висновок, що збільшення витрат на виробництво продукції пов`язано: з нарощуванням обсягів виробництва, проведення відновлювальних капітальних ремонтів основного виробничого обладнання, нарощування обсягів готової продукції.

Висновок

На підставі аналізу результатів господарської діяльності ВАТ “Донцемент” можна зробити висновки, які дають загальну оцінку фінансового стану підприємства.

Розрахунок коефіцієнтів показав, що на підприємстві недостатньо поповнювались основні фонди, тому знизився коефіцієнт придатності у 2004 році 31%, що на 2%менше, ніж у 2003 році 33%, збільшився коефіцієнт зносу у 2004 році 69%, а у 2003 році 67%. Підприємству ВАТ “Донцемент” необхідно підвищувати ефективність використання основних засобів за рахунок введення в дію основних засобів.

Аналіз використання трудових ресурсів показав, що середньорічна чисельність працівників збільшилась на 181 чоловіка за рахунок розширення діяльності підприємства, відповідно збільшився фонд оплати праці у 2004 році на 5004,9.

Розрахунок коефіцієнтів фінансової автономії та залежності показав, що підприємство ВАТ “Донцемент” залежить від зовнішніх кредиторів. Із розрахунків коефіцієнтів ліквідності можна побачити, що підприємство не має можливості своєчасно розрахуватись з боргами, а чистий робочий капітал став негативним, що свідчить про те, що у підприємства немає власного капіталу. Таким чином, підприємству ВАТ “Донцемент” необхідно стабілізувати свою діяльність та підвищувати фінансову стійкість підприємства.

Підприємству ВАТ “Донцемент” необхідно вибрати оптимальну форму фінансування, підтримувати необхідну ліквідність та своєчасність розрахунків. А також необхідно виявити резерви для збільшення прибутку підприємства та зменшення операційних витрат.

Список використаної літератури

1. Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. С. Ф. Покропивного. – Вид. 2 – ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. – 528 с., іл.

2. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие / Г.В. Савицкая. - 7-е изд., испр. – Мн.: Новое знание, 2002. – 704 с. – (Экономическое образование)

3 Економічний аналіз: Навч. Посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк та ін.; За ред. акад.. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – Вид. 2 – ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.

4. Романова Л.Е. Анализ хозяйственной деятельности: Краткий курс лекций. – М.: Юрайт – Издат, 2003. – 220 с. – (Технология правильного ответа)

5. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. – 3-тє видання, перероблене – Львів: „Новий світ – 2000”, 2004 – 344 с.

6. Гончаров В.И. Менеджмент: Учеб. пособие. – Мн.: Мисанта, 2003. – 624 с.

8. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. Г.В. Савицкая – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2004. – 425 с. – (Серия„Высшее образование”)

Не нашли то что искали? Cпросите у нашего специалиста!